UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TỪ NGÀY 01/6 ĐẾN 05/6/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 06)
Trần Văn Níc 29/05/2020 18:37

THỨ HAI, ngày 01/6/2020

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, dự chào cờ đầu tháng, giao Thanh tra chuẩn bị. Điểm tại UBND thị xã, giao đ/c Đào phụ trách.

 - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần May Bình Minh tại Hậu Giang - Xí nghiệp may Minh Long). Mời Lãnh đạo Sở TNMT tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra Sở TNMT, Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang; Thủ trưởng các Ban, Ngành thị xã: Thanh tra, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, UBND phường Thuận An, Giao Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung.Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao Đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự họp tiểu ban Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, (theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. Điểm tại UBND phường Trà Lồng; 13 giờ 30’, tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. Điểm tại UBND xã Long Bình. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ BA, ngày 02/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, dự làm việc với Đoàn thanh tra Công an tỉnh “V/v chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh HG năm 2020”, giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, TN-MT, Kinh tế, QLĐT, Ban quản lý DA-ĐTXD, BHXH cùng dự (lịch thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 của UBND tỉnh, (có giấy mời riêng).Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 7 giờ 30, kiểm tra công tác xây dựng nông thôn xã Long Phú. Mời Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, QLĐT, TC-KH, TN-MT, VH&TT, Ban QLDA-ĐTXD cùng dự. Điểm tại trụ sở xã Long Phú, (theo lịch Thị ủy). Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 của UBND tỉnh, (có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND thị xã về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. Điểm tại phòng Tư pháp. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 của UBND tỉnh, (có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã.

THỨ TƯ, ngày 03/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy, theo lịch Thị ủy; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, họp thường vụ Thị ủy, theo lịch Thị ủy; 13 giờ 30’, họp các ngành đóng góp báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND giữa năm 2020. Mời lãnh đạo: Thường trực HĐND, TC-KH, TN-MT, Kinh tế, VH&TT, Nội vụ, Tư pháp, Y tế, QLĐT, Thanh tra, GD-ĐT, LĐTB&XH, Ban QLDA, Công an, Quân sự, VP.HĐND&UBND thị xã cùng dự. Giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung. (lịch thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự họp về việc thống nhất bố trí số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng: Nội vụ, CHT.BCHQS thị xã. Giao Nội vụ và Quân sự phối hợp chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trung tâm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Giao Đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điểm tại hội trường Thị ủy. Giao Đ/c Thắng phụ trách.

THỨ NĂM, ngày 04/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, dự hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Điểm tại hội trường BCHQS thị xã. Giao Đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30', dự phiên họp Thường trực HĐND thị xã tháng 6. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã ; 13 giờ 30', họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đương dây 110KV Long Mỹ - Mỹ Tú. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, Kinh tế, Trung tâm PTQĐ-Chi nhánh thị xã Long Mỹ (chuẩn bị nội dung), UBND phường Trà lồng, UBND xã Long Phú, UBND xã Tân Phú cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã,(lịch thay giấy mời).Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020, giao Trung tâm Dân số - KHHGĐ chuẩn bị nội dung, (có giấy mời riêng). Điểm tại Hội trường UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, ngày 05/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự nghe báo cáo kết quả đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời lãnh đạo phòng TC-KH chuẩn bị nội dung, Chi Cục thống kê cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA. Mời lãnh đạo phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 10, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở Y tế. Mời lãnh đạo: phòng Y tế cùng dự. Giao Đ/c Thắng phụ trách.

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE