UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ TỪ NGÀY 08/6 ĐẾN 12/6/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 07)
Trần Văn Níc 05/06/2020 17:56

THỨ HAI, ngày 08/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh về việc lập hồ sơ, thủ tục phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết dự án: Khu đô thị mới phường Long Bình. Mời Thủ trưởng các Ban, Ngành thị xã: TNMT, QLĐT, TCKH, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ, UBND phường Bình Thạnh, UBND phường Vĩnh Tường. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Kha Ly phụ trách. 13 giờ 30, họp Đảng ủy Quân sự tháng 6/2020 (theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Giao Đ/c Đào phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp đơn vị phường Bình Thạnh. Mời thủ trưởng các Phòng, Ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND phường. Giao Đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp đơn vị Long Phú. Mời thủ trưởng các Phòng, Ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại nhà ông Nguyễn Văn Thừa, ấp Tân Bình 1, xã Long Phú. Giao đ/c Thắng phụ trách. 16 giờ, dự họp BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thông báo cho Thành viên BCĐ. Giao đ/c Thắng phụ trách;

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp đơn vị phường Trà Lồng. Mời thủ trưởng các Phòng, Ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND phường. Giao Đ/c Thắng phụ trách, 13 giờ, dự họp mặt “Tháng hành động vì trẻ em” và Diễn đàn trẻ em năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND phường Vĩnh Tường, (giao phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung). Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ BA, ngày 09/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, kiểm tra công tác xây dựng nông thôn xã Long Phú. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, QLĐT, VH&TT,TN-MT, TC-KH, Ban QLDA-ĐTXD cùng dự. (theo lịch Thị ủy).Điểm tại trụ sở UBND xã Long Phú. Giao Đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30, tiếp Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 (theo lịch Thị ủy). Điểm tại Hội trường Thị ủy. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp đơn vị phường Vĩnh Tường. Mời thủ trưởng các Phòng, Ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND phường Vĩnh Tường. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội đồng định bảng giá đất tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT phối hợp TC-KH chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao Đ/c Kha Ly phụ trách.

      - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp đơn vị xã Tân Phú. Mời thủ trưởng các Phòng, Ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Tân Trị 2 xã Tân Phú. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, dự hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 10, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2020 trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ TƯ, ngày 10/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp đơn vị xã Long Trị A. Mời thủ trưởng các Phòng, Ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Trị A; Giao Đ/c Kha Ly phụ trách. 13 giờ 30’, dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 3 cấp đơn vị phường Thuận An. Mời thủ trưởng các Phòng, Ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Trường tiểu học Thuận An. Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 15 giờ, làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư AMECC Hậu Giang nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, QLĐT cùng dự, (giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 cấp đơn vị xã Long Bình. Mời thủ trưởng các Phòng, Ban ngành thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Bình. Giao Đ/c Thắng phụ trách.

THỨ NĂM, ngày 11/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, đối thoại với ông Nguyễn Kiến Lâm, ông Trần Văn Ni, Nguyễn Minh Trạng Khu vực 2, phường Thuận An. Mời lãnh đao phòng: TN-MT; QLĐT, Chi nhánh VPĐK ĐĐ; Thanh tra thị xã; UBND phường Thuận An (Cán bộ địa chính phường do phường mời) cùng dự, giao phòng TN-MT phối hợp Chi nhánh VPĐK ĐĐ chuẩn bị nội dung (lịch thay giấy mời); 09 giờ 30’, đối thoại với bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, khu vực 2, phường Thuận An. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, TC-KH, QLĐT, UBND phường Thuận An cùng dự, giao phòng QLĐT phối hợp Thanh tra chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã. Giao Đ/c Đào phụ trách. 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, đối thoại với hộ ông Lê Văn Tài,, hộ ông Lê Phước Phú, và hộ ông Lê Phúc Lâm,  bị ảnh hưởng công trình: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát, chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang - Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu gạo QP - HG). Mời thủ trưởng các Ban, Ngành thị xã: Thanh tra, QLĐT, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ -Chi nhánh thị xã Long Mỹ, UBND phường Thuận An (Giao UBND phường Thuận An mời các Ban, Ngành có liên quan của phường, và mời hộ ông Lê Văn Tài, hộ ông Lê Phước Phú, và hộ ông Lê Phúc Lâm), giao Trung tâm PTQĐ -Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung; Giao UBND phường Thuận An cử cán bộ chuyên môn lập biên bản ghi nhận nội dung cuộc họp. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, lịch thay giấy mời. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Mời lãnh đạo: phòng Tư pháp, phòng Nội vụ, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Hội Luật gia thị xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Giao Đ/c Đào phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

 THỨ SÁU, ngày 12/6/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp vận động hộ bà Phan Thị Ba có đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng dự án: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (bao gồm dự án: Chi nhánh Công ty Cổ phần May Bình Minh Tại Hậu Giang-Xí nghiệp may Minh Long). Mời Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã, Thủ trưởng các ngành: Công an, Tào án nhân dân, VKSND, Thanh tra, Tư Pháp, TN-MT, Trung tâm PTQĐ Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ, UBND phường Thuận An, giao Trung tâm PTQĐ Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung, (lịch thay giấy mời). Điểm tại nhà hộ bà Phan Thị Ba. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 14 giờ, nghe báo cáo tình hình biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30', dự giám sát hoạt động hợp tác xã trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại UBND xã Long Trị A; 09 giờdự giám sát phòng Kinh tế. Điểm tại phòng Kinh tế, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và cùng dự. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan15 giờ, làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hậu Giang về việc xác định vị trí khu đất để xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Long Mỹ. Mời Lãnh đạo các Ngành thị xã: TNMT, TCKH, QLĐT, (giao phòng TN-MT kiểm tra xác định thông tin khu đất của các cơ quan Ban QLDA-ĐTXD, phòng LĐTBXH, Chi Cục thống kê, Trung tâm PTQĐ-Chi nhánh thị xã Long Mỹ đang sử dụng). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, lịch thay giấy mời. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE