UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TỪ NGÀY 25/5 ĐẾN 29/5/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 05)
Trần Văn Níc 22/05/2020 20:10

THỨ HAI, ngày 25/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, làm việc với bà Lê Thị Tuyết, ấp Tân Bình 2, xã Long Phú. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, QLĐT, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Chi nhánh VP.ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND xã Long Phú, giao phòng TN-MT phối hợp UBND xã Long Phú chuẩn bị nội dung, (giao UBND xã Long Phú mời hộ bà Tuyết), lịch thay giấy mời. Điểm tại nhà bà Lê Thị Tuyết; Giao Đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, làm việc với Điện lực và Công ty H&B về kéo điện của Công ty H&B. Mời Điện lực thị xã và Công ty H&B. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 26/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, đi kiểm tra nông thôn mới xã Long Phú. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, TC-KH, QLĐT, Kinh tế, VH&TT, Ban QLDA-ĐTXD, Đài truyền thanh cùng đi. Điểm tại UBND xã Long Phú. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30, làm việc với Tổ giúp việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thị xã. Điểm tại phòng họp Thị ủy.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, họp trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và hậu cần . Mời: BCH phòng, chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 14 giờ, làm việc với các doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh (Theo lịch Sở Công Thương). Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng đi. Điểm tại Cty TNHH Ba Sương, Doanh nghiệp Tư nhân Minh Dũng. Giao Đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 7 giờ 30’, dự hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố Vị Thanh lần thứ IV – năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh (Theo Giấy mời UBND Thành phố Vị Thanh) Giao Đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến “Tổng kết lĩnh vực giảm nghèo gắn với tổng kết thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND của UBND tỉnh về việc giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, giao phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung và hậu cần. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, (có giấy mời riêng). Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ TƯ, ngày 27/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2020, giao BCHQS thị xã chuẩn bị nội dung. Mời đ/c Bí Thư Thị ủy, lãnh đạo: Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng Đoàn khám, Trưởng phòng: GD-ĐT, Tư pháp, Chủ tịch UBND các xã, phường, giao BCHQS thị xã chuẩn bị nội dung và hậu cần (lịch thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Mời phòng: TC-KH, Kinh tế, TN-MT, QLĐT, (giao phòng QLĐT phối hợp TN_MT chuẩn bị nội dung) cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao Đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, dự cùng đoàn giám sát HĐND thị xã“việc triển khai và thực hiện một số đề án của tỉnh trong lĩnh lực nông nghiệp trên địa bàn thị xã”, giao phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động thị xã Long Mỹ lần thứ I, năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND thị xã; 13 giờ 30'họp bàn một số nội dung liên quan đến thực hiện Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020, giao Trung tâm Dân số - KHHGĐ mời thành phần và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ NĂM, ngày 28/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, làm việc với Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy; 13 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5. Điểm tại Hội trường Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, đi kiểm tra nông thôn mới xã Long Phú. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, TC-KH, QLĐT, Kinh tế, Đài truyền thanh cùng đi. Điểm tại UBND xã Long Phú. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự thông qua dự thảo Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, QLĐT cùng dự, giao phòng TN-MT phối hợp Sở TN- MT chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020. Mời Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ (Trung tâm Dân số chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao Đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30, dự Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5. Điểm tại Hội trường Thị ủy.

 THỨ SÁU, ngày 29/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020. Điểm tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 1 (TT Chi Lăng – Tịnh Biên – An Giang).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự trao đổi về việc mở các điểm bán thịt heo bình ổn giá tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương; 13 giờ 30', đi kiểm tra nông thôn mới xã Long Phú. Mời lãnh đạo phòng: TN-MT, TC-KH, QLĐT, Kinh tế, Đài truyền thanh cùng đi. Điểm tại UBND xã Long Phú. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020. Điểm tại Trung đoàn 114 huyện Vị Thủy; 14 giờ, dự hội nghị công tác cải cách hành chính năm 2020. Mời Trưởng phòng Nội vụ, công chức phụ trách (Theo Giấy mời Sở Nội vụ). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. Giao Đ/c Đào phụ trách.

 CHỦ NHẬT, ngày 31/5/2020

Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 09 giờ, dự tổng kết lớp "Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương". Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE