UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 04/5/2020 ĐẾN 08/5/2020)(ĐIỀU CHỈNH LẦN 07)
Trần Văn Níc 01/05/2020 08:48

THỨ HAI, ngày 04/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30, họp Đảng ủy Quân sự tháng 5/2020 (Theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy quân sự thị xã. Giao đ.c Đào phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30, họp Tiểu ban hậu cần công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung, (Có giấy mời riêng). Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 05/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 8 giờ, dự công bố Quyết định thanh tra. Điểm tại phòng họp Hội trường trực tuyến Công an tỉnh, giao Công an thị xã chuẩn bị nội dung và cùng dự. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan; 15 giờ, họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy nghe thông qua dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy (Theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 06/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’ họp nghe báo cáo vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, TN-MT cùng dự, (giao phòng TN-MT liên hệ Sở TN&MT tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách ; 13 giờ 30’, họp nghe báo cáo về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 14 giờ, làm việc với Viện quy hoạch thủy lợi Miền Nam về thu thập tài liệu, tham vấn ý kiến địa phương về lập quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, Kinh tế, LĐTBXH, QLĐT, TN-MT, Chi cục Thống kê, Trạm Thủy lợi. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 07/5/2020

     - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Nhan, địa chỉ đất ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo:TNMT (chuẩn bị nội dung), QLĐT, Thanh tra, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Long Mỹ, Chủ tịch UBND xã Long Trị. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Kha Ly phụ trách13 giờ 30’, họp bàn tháo gỡ khó khăn về kinh phí các công trình xây dựng cơ bản. Mời Thường trực Thị ủy, HĐND, UB MTTQVN thị xã, lãnh đạo: phòng TC-KH, TN-MT, TT.PTQĐ tỉnh Hậu Giang chi nhánh thị xã, Ban QLDA cùng dự, (Theo lịch Thị ủy), giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Thị ủy. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30', dự họp Thường trực HĐND tháng 5 năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách14 giờ, dự công bố Quyết định thanh tra, giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, (có giấy mời riêng). Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 9 giờ, dự làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác giám sát việc triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của UB MTTQVN tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp UB MTTQVN thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, họp bàn tháo gỡ khó khăn về kinh phí các công trình xây dựng cơ bản. Mời Thường trực Thị ủy, HĐND, UB MTTQVN thị xã, lãnh đạo: phòng TC-KH, TN-MT, TT.PTQĐ tỉnh Hậu Giang chi nhánh thị xã, Ban QLDA cùng dự, (Theo lịch Thị ủy), giao phòng TC-KH chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Thị ủy. Giao đ/c Đào phụ trách.

 THỨ SÁU, ngày 08/5/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp nghe báo cáo kết quả thực hiện chuyển giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về Bưu điện thị xã và Bưu điện xã Long Trị. Mời lãnh đạo phòng: TC-KH, TN-MT, LĐTBXH, Tư Pháp, QLĐT, Nội vụ, Bưu điện thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, UBND xã Long Trị, giao Bưu điện thị xã phối hợp UBND xã Long Trị chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, (lịch thay giấy mời). Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, họp với Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã. Điểm tại phòng họp Thị ủy, (theo lịch Thị ủy).

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, họp trực tuyến với Tổ Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; Tổ Phát triển vùng nguyên liệu; Tổ chỉ đạo công tác xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao phòng TC-KH phối hợp với phòng QLĐT và phòng KT chuẩn bị nội dung, (Có giấy mời riêng). Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, góp ý hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát, chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang - Công ty Cổ phần chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát – Hậu Giang). Mời lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Thanh tra, QLĐT, TNMT, Tư pháp, TCKH, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang Chi nhánh thị xã Long Mỹ, UBND phường Thuận An, giao phòng TN-MT chuẩn bị nôi dung, (lịch thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách..

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 09/5/2020

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: dự Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, giao phòng TC- KH chuẩn bị nội dung, (có giấy mời riêng). Giao đ/c Thắng phụ trách.

 

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE