UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THỊ XÃ TỪ NGÀY 17/02/2020 ĐẾN NGÀY 21/02/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 08)
Trần Văn Níc 15/02/2020 09:35

THỨ HAI, ngày 17/02/2020

- Chủ tịch và các phó Chủ tịch: 07 giờ 30 phút, họp Thường trực nghe các ngành báo cáo các nội dung như sau: (1) nghe phòng TCKH báo cáo công tác thu chi NS năm 2019 (giải pháp hụt thu năm 2019), (2) nghe phòng Kinh tế báo cáo công tác phòng chống hạn mặn trên địa bàn thị xã và giải pháp trong thời gian tới, (3) Nghe ban QLDA thị xã báo cáo tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản và báo cáo khó khăn vướng mắc giải pháp trong thời gian tới. Mời trưởng phòng TCKH, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Ban QLDA thị xã. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao Đ/c Tùng phụ trách;

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 09 giờ 30 phút, dự nghe thông qua nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025Điểm tại phòng họp Thị ủy. (theo lịch Thị ủy). Giao Đ/c Tùng phụ trách;  13 giờ 30 phút,  dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác  năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138, BCĐ 389, Ban An toàn giao thông tỉnh. Mời Ủy ban MTTQVN thị xã thủ trưởng các đơn vị: LĐ. TB&XH, Y tế, Trưởng Công an thị xã và Đội trưởng Đội tổng hợp; Chủ tịch UBND các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã. (theo lịch UBND tỉnh). Giao Đ/c Tùng phụ trách; (Lưu ý: Giao Công an thị xã chủ động liên hệ với Công an tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu họp và hậu câng);

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 13 giờ,  làm việc tại cơ quan; 15 giờ 30 phút, dự nghe thông qua nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phú, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp Thị ủy. (theo lịch Thị ủy). Giao Đ/c Tùng phụ trách/

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 13 giờ,  làm việc tại cơ quan;

THỨ BA, ngày 18/02/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30 phút, dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Mời Chánh thanh tra thị xã, Trưởng Ban tiếp công dân thị xã, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng TNMT, Giám đốc TTPTTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ; Chủ tịch và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường, Địa chính -  nông nghiệp xây dựng và môi trường các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã, (theo lịch UBND tỉnh). Giao Đ/c Tùng phụ trách. (Lưu ý Giao Thanh tra thị xã chủ động liên hệ với Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu và hậu cần); 15 giờ, dự thông qua nhân sự cấp ủy Chi bộ phòng Văn hóa Thông tin, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp Thị ủy. (theo lịch Thị ủy). Giao Đ/c Tùng phụ trách;

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 09 giờ, dự công bố quyết định của Thị ủy về công tác cán bộ. Điểm tại Đảng ủy xã Long Phú. (theo lịch Thị ủy). Giao Đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30 phút,  họp triển khai Kế hoạch phát động, Kế hoạch giao chỉ tiêu và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây năm 2020. Mời thành viên Ban Chỉ đạo chiến dịch (theo Quyết định số: 626/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 02 năm 2020, của UBND thị xã Long Mỹ), Chủ tịch UBND các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã. Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách. (Lưu ý: Giao phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, tài liệu họp và Hậu Cần);

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30 phút, dự khai mạc tập huấn cán bộ cơ sở năm 2020. Giao Ban CHQS chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thị xã. Giao Đ/c Thắng phụ trách; 09 giờ, dự thông qua nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp Thị ủy. (theo lịch Thị ủy). Giao Đ/c Tùng phụ trách; 15 giờ 30 phút,  dự công bố công tác cán bộ tại phòng LĐ. TB&XH. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng LĐ.TB&XH;

- Chủ tịch và phó Chủ tịch: 15 giờ,  dự công bố công tác cán bộ. Mời tất cả cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã.

THỨ TƯ, ngày 19/02/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30 phút, cùng lãnh đạo Thị ủy họp nghe các ngành báo cáo về tình hình xây dựng cơ bản năm 2020. Mời đại diện thủ trưởng các đơn vị: TCKH, Kinh tế, QLĐT, GD&ĐT, VH&TT, Ban QLDA thị xã (giao ban QLDA thị xã chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp Thị ủy. (theo lịch Thị ủy). Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách; 13 giờ 30 phút,  dự Lễ bàn giao Thiền Viện Trúc Lâm tỉnh Hậu Giang. Mời.................... Điểm...........................;

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30 phút, cùng lãnh đạo tỉnh đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời thủ trưởng các đơn vị: TNMT, Thanh tra (giao phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung) và Chủ tịch UBND phường Thuận An. Điểm Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh. (theo lịch UBND tỉnh). Giao Đ/c Diện phụ trách; 13 giờ 30 phút, giải quyết khó khăn trong nguồn vốn xây dựng NTM xã Long Phú. Mời đại diện lãnh đạo: Kinh tế, QLĐT, VH&TT, TNMT, TCKH và UBND xã Long Phú. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách;

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ,  làm việc tại cơ quan;

THỨ NĂM, ngày 20/02/2020

- Chủ tịch và phó Chủ tịch: 08 giờ, làm việc với Chi Bộ phòng GD&ĐT thị xã. Giao phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và mời Chi Bộ phòng GD&ĐT thị xã. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao Đ/c Thắng phụ trách;

- Chủ tịch Nguyễn Tiến danh: 14 giờ, làm việc với hộ bà Trần Thị Kim Tiếng về yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Tài, bà Đồng Thị No xã Long Bình trả lại phần đất theo Quyết định số 11/QĐ-CCTHA, ngày 24/9/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã Long Mỹ. (có giấy mời riêng). Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách;

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30 phút, họp các ngành trao đổi thủ tục thanh toán kiểm kê đất đai trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời đại diện thủ trưởng các đơn vị: TCKH, TNMT (giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung), Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh thị xã, Giám đốc Kho bạc Nhà thị xã Long Mỹ và Chủ tịch UBND các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thị xã. Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách; 09 giờ 30 phút, dự họp xét thi đua khen thưởng của Khối năm 2019. Mời Lãnh đạo phòng: VHTT, Nội vụ, GD&ĐT, LĐ,TB&XH, QLĐT, TCKH, Kinh tế, TN&MT, Y tế và Văn phòng HĐND-UBND. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã; 13 giờ 30 phút,  họp xử lý mặt bằng dự án sửa chữa nền mặt đường và cống thoát nước Quốc lộ 61B, Cầu Tám cựa phường Trà Lồng. Mời Đại diện Sở GTVT;  Đại diện Lãnh đạo:  Thanh tra, QLĐT, TNMT (giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung), TCKH, VP ĐKĐĐ chi nhánh thị xã, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ và Chủ tịchUBND phường: Thuận An, Trà Lồng. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách;

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 09 giờ, họp các ngành về nội dung đoạn clip đăng tải trên mạng thông tin xã hội tại trường MG Họa Mi. Mời đại diện thủ trưởng các đơn vị: LĐ. TB&XH, Nội vụ, Công an thị xã, GD&ĐT (giao phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo và mời các thành phần có liên quan) và Chủ tịch UBND phường Thuận An. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao Đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan;

THỨ SÁU, ngày 21/02/2020

- Chủ tịch và phó Chủ tịch Thường trực: 07 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến Đề án nhân sự cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp Thị ủy. (theo lịch Thị ủy). Giao Đ/c Tùng phụ trách;

 - Chủ tịch và phó Chủ tịch: 13 giờ 30 phút, họp HĐTĐ khen thưởng (xét khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội; danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua năm 2019). Giao phòng nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu và mời thành phần dự. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao Đ/c Tùng chuẩn bị nội dung;

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 13 giờ 30 phút,  làm việc với hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của hộ Bùi Văn Hai bị ảnh hưởng dự án Chi nhánh Công ty Cổ phần May Bình Minh tại Hậu Giang – Xí nghiệp May Minh Long và Nhà máy chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát HG (lần 2). Mời đại diện Lãnh đạo: Thanh tra, QLĐT, TNMT, Kinh tế, TCKH, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ (đề nghị Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung), Chủ tịch UBND phường Thuận An. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã. Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách;

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 10 giờ 15 phút, dự Hội đồng sát hạch các trường hợp đặc biệt chuyển viên chức sang công chức tỉnh Hậu Giang năm 2020. Mời trưởng phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE