UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND THỊ XÃ TỪ NGÀY 24/02/2020 ĐẾN NGÀY 28/02/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 08)
Trần Văn Níc 22/02/2020 08:00

THỨ HAI, ngày 24/02/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30 phút, dự hội nghị hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2020. Giao Ban CHQS chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thị xã. Giao Đ/c Trinh phụ trách; 09 giờ, họp chi bộ cơ quan lấy phiếu cấp ủy chi bộ và chọn 15% cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019. Mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã.

- Chủ tịch và phó Chủ tịch: 13 giờ 30 phút, họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Mời thành viên BCĐ theo Quyết định số 2666 -QĐ/TU, ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã. (theo lịch UBND tỉnh). Giao Đ/c Thắng phụ trách(Lưu ý: Giao phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung.)

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 09 giờ, họp chi bộ cơ quan lấy phiếu cấp ủy chi bộ và chọn 15% cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019. Mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã;13 giờ 30 phút, làm việc với Công ty may Bình Minh. Mời Lãnh đạo: QLĐT, TNMT, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ và UBND phường Thuận An. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Đ/c Quốc Anh phụ trách;

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 09 giờ, họp chi bộ cơ quan lấy phiếu cấp ủy chi bộ và chọn 15% cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019. Mời tất cả đảng viên chi bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã.

THỨ BA, ngày 25/02/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30 phút, dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 do Bộ Y tế tổ chức. Mời thủ trưởng các đơn vị: Y tế, BHXH thị xã, Đài Truyền thanh thị xã. Giao Trung Tâm y tế thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung và mời thành phần theo Giấy mời số 298/GM-SYT, ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Viettel thị xã Long Mỹ. Giao Đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan;

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30 phút, dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - UB.MTTQ Việt Nam thị xã năm 2019; việc thực hiện Nghị quyết 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao Đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30 phút, cùng lãnh đạo tỉnh nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời Thường trực Thị ủy; lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra (giao Thanh tra liên hệ với Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung), TNMT, TCKH, QLĐT. Điểm tại phòng họp số 02 UBND tỉnh. (theo lịch UBND tỉnh). Giao Đ/c Thắng phụ trách;

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ, làm việc tại cơ quan;

THỨ TƯ, ngày 26/02/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30 phút, dự họp nghe các ngành đóng góp về tính pháp lý hồ sơ cưỡng chế và Phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Thị Huỳnh Hoa đất bị ảnh hưởng công trình: Kè chống sạt lở hai bên Sông Cái Lớn huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ). Mời đại diện Lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở TNMT, Sở Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị:  Thanh tra, QLĐT, TNMT (giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung), Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Toàn án nhân dân thị xã, Tư pháp, Công an thị xã, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Ban QLDA và Chủ tịch UBND phường Thuận An. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách;

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30 phút, họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình đo đạc và hồ sơ GPMB dự án Chi nhánh Công ty Cổ phần May Bình Minh tại Hậu Giang – Xí nghiệp May Minh Long và Nhà máy chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát HG. Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, TNMT,Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ (đề nghị Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung và mời Công ty đo đạc ACB), Chủ tịch UBND phường Thuận An. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thị xã. Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách;

- Chủ tịch và phó Chủ tịch Thường trực: 13 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Mời các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Thị ủy;

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ, làm việc tại cơ quan;

THỨ NĂM, ngày 27/02/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30 phút, họp giải quyết kinh phí phục vụ chia tách địa giới hành chính. Mời trưởng phòng: Nội vụ, TCKH (giao phòng TCKH chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. (làm việc nội bộ). Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách; 09 giờ 30 phút, làm việc với lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng Trụ Sở Ngân hàng CSXH thị xã. Mời lãnh đạo các đơn: TNMT, QLĐT, Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang – Chi Nhánh thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. (làm việc nội bộ). Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách; 13 giờ 30, dự luyện tập thử (lần1) Đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự. Điểm tại Hội trường UBND thị xã. Giao Đ/c Trinh phụ trách;

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30 phút, làm việc với Sở Tài chính về lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách, điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã, mời lãnh đạo phòng TC-KH cùng dự và chuẩn bị nội dung, giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30 phút, thẩm định đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thị xã năm 2020, điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã (có giấy mời riêng), giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung; 13 giờ 30 phút; dự họp góp ý Dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và kết quả triển khai thực hiện Kết luận Hội thảo Chung tay làm Du lịch nông nghiệp. Điểm tại Hội trường Sở VHTT-DL tỉnh Hậu Giang. Giao Đ/c Thắng phụ trách.

THỨ SÁU, ngày 28/02/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ , dự Đại hội Đảng bộ xã Long Trị A, điểm tại Nhà văn hóa ấp 4, xã Long Trị A; 13 giờ, làm việc tại cơ quan;

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, làm việc với Công ty TNHH tư vấn và Đầu tư xây dựng H&B, điểm tại UBND phường Vĩnh Tường. Mời lãnh đạo: phòng TN-MT (chuẩn bị nội dung), phòng QLĐT, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tường cùng dự theo Công văn số 482/STNMT ngày 26/02/2020.  Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan;

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30 phút, cùng lãnh đạo tỉnh đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời thủ trưởng các đơn vị: TNMT, Thanh tra (giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung), Chủ tịch UBND phường Thuận An. Điểm Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh. (theo lịch UBND tỉnh). Giao Đ/c Quốc Anh phụ trách, 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan;

THỨ BẢY, ngày 29/02/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, cùng lãnh đạo tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam và các đối tác đầu tư. Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh. (theo lịch UBND tỉnh). Giao Đ/c Trinh phụ trách./.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE