UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ TỪ NGÀY 06/4/2020 ĐẾN 10/4/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 05)
Trần Văn Níc 03/04/2020 16:13

THỨ HAI, ngày 06/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. 13 giờ 30, họp bàn về công tác xây dựng cơ bản (Theo lịch Thị ủy). Mời lãnh đạo phòng TC-KT, BQLDA (hai đơn vị phối hợp chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp Thị ủy. Giao Đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. 13 giờ 30, họp bàn về công tác xây dựng cơ bản (Theo lịch Thị ủy). Mời lãnh đạo phòng TC-KT, BQLDA (hai đơn vị phối hợp chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

THỨ BA, ngày 07/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30’, họp Thường trực Thị ủy làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ 30’, họp Thường trực Thị ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã. Điểm tại phòng họp Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 7 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

THỨ TƯ, ngày 08/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30, họp Thường trực Thị ủy làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. 13 giờ 30’ họp Tiểu ban Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

THỨ NĂM, ngày 09/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 7 giờ 30’ họpThường trực Thị ủy làm việc với một số cán bộ chủ chốt thị xã. Điểm tại phòng họp Thị ủy;  13 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

 THỨ SÁU, ngày 10/4/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ, họp Thường trực Thị ủy, làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy; 13 giờ 30,  Họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo lịch Thị ủy). Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp Thị ủy. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, có giấy mời riêng. Giao đ/c Trinh phụ trách. 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã, có giấy mời riêng. Giao đ/c Trinh phụ trách.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE