UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 13/7/2020 ĐẾN 17/7/2020) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 07)
Trần Văn Níc 10/07/2020 07:30

THỨ HAI, ngày 13/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ; làm việc cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự họp đề xuất khen thưởng trong công tác phòng, chống Covid-19. Mời phòng Y tế cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Y tế. Giao đ/c Thắng phụ trách.

THỨ BA, ngày 14/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Mời Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH thị xã chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, họp thông qua Kế hoạch kịch bản diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2020. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh; 13 giờ 30’, dự hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác Thuế 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Chi cục thuế khu vực II thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 14 giờ, dự đối thoại hộ ông Phạm Minh Tèo, khu vực 2, phường Thuận An về đề nghị sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, giao phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

THỨ TƯ, ngày 15/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 08 giờ, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “sơ kết 5 năm Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Mời GĐ phòng giao dịch NHCSXH thị xã  cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh ủy; 13 giờ 30’, đối thoại với hộ bà Trần Thị Huỳnh Hoa bị ảnh hưởng công trình: Kè chống sạt lỡ hai bên sông Cái Lớn. Mời Thủ trưởng các Ban, Ngành thị xã: TAND, VKSND, CA, Thanh tra, QLĐT, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ - Chi nhánh thị xã Long Mỹ, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã Long Mỹ, UBND phường Thuận An (giao UBND phường Thuận An mời bà Trần Thị Huỳnh Hoa), giao TN-MT phối hợp với Trung tâm PTQĐ -Chi nhánh thị xã Long Mỹ chuẩn bị nội dung. Điểm Ban tiếp công dân UBND thị xã Long Mỹ, lịch thay giấy mời. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự Hội nghị triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ (2021 – 2030) của tỉnh Hậu Giang; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 cấp huyện. Mời phòng TN-MT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7, Sơ kết đợt 1 Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2020. Mời Trưởng phòng Y tế, GĐ trung tâm: Y tế, Dân số -KHHGĐ cùng dự. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ Hậu Giang. Giao đ/c Thắng phụ trách

THỨ NĂM, ngày 16/7/2020

 - Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự đối thoại ông Lương Minh Khánh, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN phường Trà Lồng. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 08 giờ, dự họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Mời: Thường trực: Thị ủy, HĐND Thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, QLĐT, Y tế, Kinh tế, TNMT, GD&ĐT, VH&TT, Ban QLDA-ĐTXD thị xã, Công an, Giám đốc kho bạc Nhà nước, Ban CHQS, Đài truyền thanh, Trung tâm phát triển quỹ đất – Chi nhánh thị xã, Xí nghiệp cấp thoát nước – Công trình đô thị xã Long Mỹ, Thi đoàn, Ngân hàng NN-PTNT thị xã;Chủ tịch UBND các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách; 13 giờ 30’, dự nghe báo cáo kinh phí tổ chức Đại hội. Điểm phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy; 16 giờ, họp hội đồng kỷ luật cán bộ, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.  

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, thông qua nội dung tổ chức Lễ công nhận nông thôn mới xã Long Phú. Mời Thủ trưởng các phòng: Kinh tế (chuẩn bị nội dung), TC-KH, VH&TT, QLĐT, Đài truyền thanh, UBND xã Long Phú. Điểm tại phòng họp Thị ủy, lịch thay giấy mời. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, làm việc với phòng Kinh tế về trưng bày sản phẩm chào mừng Lễ công nhận xã nông thôn mới xã Long phú. Mời lãnh đạo phòng TC-KH, Kinh tế (chuẩn bị nội dung), UBND các xã, phường (mỗi đơn vị xã, phường chuẩn bị danh sách 6 sản phẩm trưng bày). Điểm tại phòng họp số 01 UBND thị xã.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Mời: Thường trực: Thị ủy, HĐND Thị xã; Thủ trưởng các đơn vị: TCKH, QLĐT, Y tế, Kinh tế, TNMT, GD&ĐT, VH&TT, Ban QLDA-ĐTXD thị xã, Công an, Giám đốc kho bạc Nhà nước, Ban CHQS, Đài truyền thanh, Trung tâm phát triển quỹ đất – Chi nhánh thị xã, Xí nghiệp cấp thoát nước – Công trình đô thị xã Long Mỹ, Thi đoàn, Ngân hàng NN-PTNT thị xã;Chủ tịch UBND các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách;13 giờ 30’, kiểm tra mô hình giảm nghèo của xã Long Bình. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, TC-KH, LĐ-TB&XH (chuẩn bị nội dung), phòng giao dịch NHCSXH thị xã cùng dự. Điểm tại UBND xã Long Bình. Giao đ/c Thắng phụ trách.

 THỨ SÁU, ngày 17/7/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thị xã năm 2020. Điểm tại nhà văn hóa, ấp 4 xã Long Trị A. Giao đ/c Trinh phụ trách; 14 giờ, họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy, theo lịch Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ 30’, dự họp kiểm tra tiến độ thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp, cấp đổi GCN trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời Lãnh đạo: phòng TN-MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính xã, phường (trừ phường Thuận An). Điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã. Giao đ/c Kha Ly phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự họp tôn vinh  hiến máu nhận đạo, giao Hội chữ thập đỏ chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm Hội trường Liên đoàn Lao động thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành VH&TT, giao phòng VH&TT chuẩn bị nội dung và mời thành phần. Điểm tại Hội trường UBND thị xã. Giao đ/c Thắng phụ trách.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE