UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
LỊCH LÀM VIỆC CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ LONG MỸ (TỪ NGÀY 02/3/2020 ĐẾN 06/3/2020) ĐIỀU CHỈNH LẦN 6
Trần Văn Níc 28/02/2020 16:24

THỨ HAI, ngày 02/3/2020

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 7 giờ, dự chào cờ, giao phòng LĐTBXH chuẩn bị nội dung, điểm tại UBND thị xã, Giao đ/c Thắng phụ trách.

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, dự luyện tập thử (lần 2) Đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự thị xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, (theo lịch Thị ủy). Điểm tại Hội trường UBND thị xã. 13 giờ 30’, họp Đảng ủy Quân sự tháng 3/2020, (theo lịch Thị ủy). Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, triển khai công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19), điểm tại Phòng họp số 3 UBND thị xã, thành phần mời theo QĐ số 2666-QĐ/TU, ngày 03/02/2020, QĐ số 787/QĐ-UBND, ngày 28/02/2020, (có giấy mời riêng), giao phòng Y tế chuẩn bị nội dung. Giao đ/c Thắng phụ trách; 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 03/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh và Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền; 07 giờ, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại trường PTDT Nội trú tỉnh Hậu Giang.

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh, điểm tại phòng họp số 03 UBND thị xã, (có giấy mời riêng). Ghi chú: tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã Mục văn bản pháp luật/Tài liệu Hội nghị. Giao đ/c Trinh, Quốc Anh, Đào, Thắng phụ trách; 13 giờ 30’, dự họp thống nhất nội dung và kinh phí của Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang, mời lãnh đạo phòng VHTT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông. Giao đ/c Đào phụ trách.

 THỨ TƯ, ngày 04/3/2020 

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh và Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ’, dự Đại hội đảng viên Chi bộ phòng Văn hóa Thông tin thị xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Thị ủy. Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh và Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 13 giờ 30’, dự họp Hội đồng sát hạch viên chức ngành giáo dục. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách.

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 13 giờ 30’, dự đối thoại ông Lê Văn Nhơn, ấp Tân Trị 1, xã Tân Phú. Mời lãnh đạo phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch và Công chức địa chính xã Tân Phú, giao UBND xã Tân phú chuẩn bị nội dung. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 08 giờ, dự họp để trao đổi, thống nhất số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để triển khai thí điểm. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Giao đ/c Đào phụ trách.

THỨ NĂM, ngày 05/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh: 07 giờ 30’, họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã, giao phòng Nội vụ chuẩn bị nôi dung và thành phần mời. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Giao đ/c Trinh phụ trách; 13 giờ 30’, dự trao đổi một số vấn đề liên quan đến dự án H&B (theo Giấy mời của UBND tỉnh). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ 30’, dự họp sơ kết việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh, mời lãnh đạo phòng TNMT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Giao đ/c Quốc Anh phụ trách; 13 giờ 30’, dự phiên họp Thường trực HĐND thị xã tháng 3. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách.

 - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Mời Lãnh đạo: phòng TC – KH phối hợp Ban QLDA các Công trình xây dựng chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh Giao đ/c Quốc Anh phụ trách; 9 giờ 30’ dự họp để trao đổi, thống nhât số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thị xã. Mời thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã (giao phòng VHTT chuẩn bị nội dung), lịch thay giấy mời. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua huyện, thi, xã, thành phố. Mời Lãnh đạo phòng Nội vụ (Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT), chuyên viên phụ trách chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND thành phố Vị Thanh. Giao đ/c Trinh phụ trách.

 THỨ SÁU, ngày 06/3/2020

- Chủ tịch Nguyễn Tiến Danh và Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 07 giờ 30’, họp Ban chỉ đạo hành quân huấn luyện năm 2020. Điểm tại phòng họp Ban CHQS thị xã. Giao đ/c Đào phụ trách; 13 giờ 30’, họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy; 15 giờ, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy.

 - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Kim Huyền: 07 giờ, làm việc tại cơ quan;  15 giờ họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Trương: 13 giờ, làm việc tại cơ quan.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE