Làng nghề số

Ứng dụng công nghệ số giúp giữ gìn, phát huy các giá trị làng nghề truyền thống, đồng thời mở ra nhiều không gian phát triển kinh tế

Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thị xã Long Mỹ

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thị xã Long Mỹ

Rà soát, ngăn chặn, xử lý sớm tình trạng bảng điện tử quảng cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị chèn nội dung không phù hợp

Công văn số 2082/CATTT-NCSC ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Cục An toàn thông tin về việc phát hiện bảng điện tử quảng cáo của các cơ quan, tổ chức bị chèn nội dung không phù hợp

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE