CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LONG MỸ
Nguyễn Trọng Nghĩa 29/12/2023 08:23
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thị xã Long Mỹ

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, UBND thị xã Long Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND về Chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Long Mỹ năm 2024.

Theo Kế hoạch, UBND thị xã đã đề ra 10 nhiệm vụ để các phòng, ban, ngành, UBND xã, phường tổ chức thực hiện ngày từ đầu năm 2024 cụ thể:

 Nhận thức số

Ngày Chuyển đổi số: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024 trên địa bàn thị xã theo Chủ đề, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

  1. Thể chế số: a) Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, văn bản quy định, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn thi hành để xây dựng Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin (văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn; quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật; quy định; quy chế,…); b) Triển khai các chính sách về cơ sở dữ liệu (danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung; Chiến lược dữ liệu); Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu do UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo; c) Áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế tại thị xã nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số (tỷ lệ chi Ngân sách nhà nước tối thiểu hằng năm cho chuyển đổi số; chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số) do UBND tỉnh ban hành; d) Nghiên cứu Xây dựng và ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cho các quan nhà nước trên địa bàn thị xã (theo chỉ đạo của UBND tỉnh nếu có).
  2. Hạ tầng số: a) Tiếp tục rà soát, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho các ứng dụng dùng chung của tỉnh (Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử), hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, hệ thống họp trực tuyến 02 chiều và các ứng dụng chuyên ngành khác); b) Triển khai chuyển IPV6 cho các hệ thống mạng LAN trên địa bàn thị xã; c) Tham gia mạng diện rộng của tỉnh (khi tỉnh xây dựng, qui hoạch) đáp ứng việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, các ứng dụng chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức; d) Tiếp tục rà soát, để xuất điều chỉnh, bổ sung dịch vụ công toàn trình và một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp; đ) Mở rộng phạm vi sử dụng phần mềm quản lý văn bản cho các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước (nếu có nhu cầu) và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử có ký số đầy đủ (cả văn bản đến và văn bản đi) và được luân chuyển trên phần mềm quản lý văn bản của tỉnh; g) Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
  3. Dữ liệu số: a)Triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã triển khai của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do các Bộ, ngành, Trung ương triển khai bảo đảm kết nối, chia sẻ và đầy đủ thông tin theo yêu cầu của các hệ thống. b) Phối hợp cung cấp và sử dụng danh mục dữ liệu mở tỉnh Hậu Giang theo định hướng tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 CP ngày  09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
  4. Nền tảng số: a) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh và phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành: Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản, Thư điện tử công vụ, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử, Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống họp trực tuyến, Hậu Giang app, phòng họp không giấy và các hệ thống khác phù hợp với thực tế sử dụng tại thị xã; b) Triển khai các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp: Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến để cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình phục vụ người dân và doanh nghiệp, thanh toán phí lệ phí trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; c) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; d) Nghiên cứu phát triển nền tảng ứng dụng công dân số (ứng dụng AI) phục vụ tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền.
  5. Nhân lực số: a) Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho CBCCVC và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; b) Tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ chuyển đổi số, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng; c) Tổ chức các hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên gia về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
  6. Bảo đảm an toàn thông tin: a) Tỷ lệ các hệ thống thông tin, hệ thống mạng LAN của Văn phòng HĐND&UBND thị xã và các xã, phường được xác định cấp độ an toàn thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đạt 100%; b) Phấn đấu tỷ lệ thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ an toàn thông tin đạt trên 80%; c) 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.
  7. Chính quyền số: Năm 2024 thị xã Long Mỹ đặt ra một số nhiệm vụ cần phải thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra: a) 90% hồ sơ công việc tại thị xã và 70% hồ sơ công việc tại xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); b) 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện qua hệ thống báo cáo của Chính phủ, của Tỉnh khi được UBND tỉnh triển khai (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và của tỉnh; c) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 80%. Trong đó:

- Cấp thị xã đạt trên 70%

- Cấp xã, phường đạt trên 90%

d) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%. (theo công bố của UBND tỉnh)

đ) Phấn đấu tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt trên 30% (hoặc theo Chỉ tiêu do UBND tỉnh giao phát sinh trong năm 2024)

e) Phấn đấu Tỷ lệ các đơn vị lập danh mục hồ sơ điện tử và cấu hình trên hệ thống quản lý văn bản của tỉnh đạt 100% (tất cả các cơ quan, đơn vị có sử dụng phần mềm quản lý văn bản.

g) Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà nước đạt từ 90% trở lên.

h) Mỗi phòng, ban, ngành, UBND xã, phường phải đăng ký và triển khai hiệu quả ít nhất 01 (một) mô hình chuyển đổi số theo ngành lĩnh vực được phân công phụ trách.

i) Các cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng phát triển Chính quyền số, bao gồm: dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, văn bản quy phạm pháp luật, lý lịch tư pháp, an sinh xã hội...; các CSDL được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội.

k) Duy trì nằm trong nhóm tốt phấn đấu nằm trong nhóm xuất sắc trên bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

9. Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh

a) Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt trên 90%.

b) Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng lao động điện tử đạt 100%.

c) Khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

10. Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

a) Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G.

b) Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 75% hộ gia đình, 100% cấp xã.

c) Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử là 90%.

Kế hoạch cũng đề ra 5 giải pháp để các phòng, ban, ngành và UBND xã, phường triển khai trong năm 2024./.

Lạc Vương
CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE