UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

STT

Lĩnh vực thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 39 TTHC

 

Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (11 TTHC)

 

 

Thủ tục hành chính áp dụng chung

 

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

 

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

 

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

 

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

 

Thủ tục hành chính áp dụng cấp xã

 

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

8

Chứng thực di chúc.

 

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

 

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

 

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

 

 

LĨNH VỰC HỘ TỊCH (19 TTHC)

 

 

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã (16 TTHC)

 

1

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 

2

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

3

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

4

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 

5

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

6

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

7

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

8

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

9

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 

10

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

11

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 

12

Thủ tục đăng ký khai tử

 

13

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

14

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

15

Thủ tục đăng ký kết hôn

 

16

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

 

Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (CSDLHT) 01 TTHC

 

17

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

18

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi

 

19

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi

 

 

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (01 TTHC)

 

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

 

LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ (04 TTHC)

 

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 

2

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02TTHC)

 

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (02 TTHC)

 

 

Theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

II

              LĨNH VỰC THANH TRA (08 TTHC)

 

 

Thực hiện theo Quyết định số:2170/QĐ-UBND ngày 12

tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

 

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

2

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

3

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

4

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

 

5

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

 

 

Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

 

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

 

Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 06/04/2020

 

8

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

III

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN&MÔI TRƯỜNG (02 TTHC)

 

 

Theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

 

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

2

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

 

IV

LĨNH VỰC NỘI VỤ (15 TTHC)

 

 

Thực hiện theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 23 tháng  02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (05 TTHC)

 

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

 

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (10 TTHC)

 

6

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

7

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

8

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

9

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

10

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

11

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

12

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

13

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

14

Thủ tục thông báo địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

15

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

V

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO&DU LỊCH (07 TTHC)

 

 

 

(Thực hiện theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

 

VĂN HÓA CÔNG SỞ (03 TTHC)

 

1

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

2

Xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa

 

3

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

 

 

THƯ VIỆN (03 TTHC)

 

1

Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

2

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

3

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

 

 

THỂ DỤC THỂ THAO (01)

 

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

VI

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TB-XH (23 TTHC)

 

 

Theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (02 TTHC)

 

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

2

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

 

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (08TTHC)

 

3

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

4

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

6

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai tang

 

7

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

 

8

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm.

 

9

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

10

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

 

LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM (04TT)

 

11

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

12

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

13

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

14

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

 

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (04TT)

 

15

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

17

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

18

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

 

 

CHẾ ĐỘ CỰU CHIẾN BINH (03TTHC)

 

19

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

 

 

20

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

 

21

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm
chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a

 

 

HỖ TRỢ COVID-19

 

 

Quyết định số 1433/QÐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

22

Thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19.

 

 

Theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Hậu

 

23

Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

VII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (05 TTHC)

 

 

Theo quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

 

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

 

4

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cẩu của tố chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

VIII

LĨNH VỰC CÔNG AN (21 TTHC)

 

 

Theo quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

1

Thủ tục Cấp đổi sổ hộ khẩu.

 

2

Thủ tục Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

3

Thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu.

 

4

Thủ tục Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

 

5

Thủ tục Cấp lại sổ hộ khẩu.

 

6

Thủ tục Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

7

Thủ tục Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

 

8

Thủ tục Đăng ký thường trú.

 

9

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

 

10

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

11

Thủ tục Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

 

12

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an).

 

13

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an).

 

14

Thủ tục Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

 

15

Thủ tục Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.

 

16

Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã

 

17

Thủ tục Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

 

18

Thủ tục Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

 

19

Thủ tục Tách sổ hộ khẩu.

 

20

Thủ tục Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú.

 

21

Thủ tục Xóa đăng ký thường trú.

 

IX

LĨNH VỰC DÂN TỘC (02 TTHC)

 

 

Theo quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

1

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

2

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

X

LĨNH VỰC QUÂN SỰ (02 TTHC)

 

 

Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

1

Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).

 

2

Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).

 

XI

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH  VÀ ĐẦU TƯ (14 TTHC)

 

 

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

 

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

 

2

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

3

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

 

4

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

5

Quyết định điều chuyển tài sản công

 

6

Quyết định bán tài sản công.

 

7

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CPngày 26/12/2017 của Chính phủ.

 

8

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.

 

9

Quyết định thanh lý tài sản công.

 

10

Quyết định tiêu hủy tài sản công.

 

11

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

 

 

Thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác

 

 

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 30/9/2020

 

1

Thông báo thành lập tổ hợp tác

 

2

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tác

XII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP&PTNN (11 TTHC)

 

Quyết định số 221/QÐ-UBND ngày 12/02/2020

 

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

 

Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 20/8/2020

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 04/07/2019

 

4

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

 

 

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

5

Phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương cấp xã

 

6

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

7

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.

8

Hỗ trợ khôi phụ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

9

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

 

Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

10

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

 

11

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

 

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE