UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

THỦ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, PHƯỜNG

I TƯ PHÁP (35 TTHC)
  Lĩnh vực chứng thực
  Quyết định số 1233 / QĐ-UBND ngày 18/8/2016 và Quyết định số
 1741 / QĐ-UBND ngày 05/11/2018
1 Thủ tục chứng thực bản sao từ giấy chính, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ giấy chính, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
3 Thủ tục thực hiện sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
4 Việc sửa lỗi sai trong hợp đồng, giao dịch
5 Tiếp tục bản sao cấp chứng chỉ của hợp đồng chính, giao dịch đã được chứng
6 Thủ tục chứng thực tên mà người dịch là kỹ thuật viên của Phòng Tư pháp
7 Tiếp tục chứng thực đồng, giao dịch liên quan đến tài sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
8 Chứng thực thư chúc
9 Tiếp tục chứng thực văn bản từ nhận sản phẩm
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận sản xuất phân vùng mà di sản xuất, quyền sử dụng đất, nhà ở
11 Tiếp tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là sản phẩm, quyền sử dụng đất, nhà ở
  Thủ tục nuôi con nuôi
  Quyết định số 1097 / QĐ-UBND ngày 11/7/2019
1 Thủ tục đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước
2 Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước
  Lĩnh vực thường xuyên Nhà nước
  Quyết định số 1931 / QĐ-UBND ngày 07/12/2018
1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý
 người thi hành việc gây thiệt hại
  Lĩnh vực hộ tịch
  Quyết định số 759 / QĐ-UBND ngày 19/5/2016
1 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
2 Đăng ký khai sinh
3 Đăng ký
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
6 Đăng ký khai tử
7 Đăng ký khai sinh lưu động
8 Đăng ký kết hôn lưu động
9 Đăng ký lưu trữ động
10 Đăng ký giám đốc
11 Đăng ký cuối giám đốc
12 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
13 Cấp giấy xác nhận hôn nhân trạng thái
14 Khai ký lại sinh
15 Đăng ký khai sinh cho người có hồ sơ, giấy cá nhân
16 Đăng ký lại kết hôn
17 Khai tử ký
  Lĩnh vực hòa giải cơ sở
  Quyết định số 1346 / QĐ-UBND ngày 08/9/2016
1 Thủ tục bầu Hòa giải viên
2 Thủ tục bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải
3 Thủ tục thôi làm hòa giải viên
4 Thủ tục thanh toán thù lao cho Hòa giải viên 
II THANH TRA (08 TTHC)
  Quyết định số 1662 / QĐ-UBND ngày 26/10/2016 và
Quyết định số 551 / QĐ-UBND ngày 04/6/2020
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại đầu cấp xã
2 Thủ tục giải quyết tố cáo cấp xã
3 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
4 Thủ tục xử lý đơn xã
5 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
6 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
7 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
8 Thủ tục thực hiện giải trình
III SỞ TÀI NGUYÊN VÀ LƯU TRỮ (02 TTHC)
  Lĩnh vực đất đai
  Quyết định số 327 / QĐ-UBND ngày 02/03/2020 
1 Hòa giải tranh chấp đất đai
  Lĩnh vực môi trường
  Quyết định số 416 / QĐ-UBND ngày 20/3/2019 
1 Tham khảo ý kiến ​​trong quá trình thực hiện môi trường tác động
IV NỘI VỤ (15 TTHC)
  Quyết định số 67 / QĐ-UBND ngày 15/01/2019 
1 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về việc thực hiện nhiệm vụ chính.
2 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.
3 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích xuất
4 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
5 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên
  Quyết định số 664 / QĐ-UBND ngày 23/4/2018 
1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín hiệu
2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín hiệu
3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
4 Thủ tục đăng ký thay đổi diện mạo đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
5 Thủ tục đề xuất thay đổi địa chỉ sinh hoạt tôn giáo tập trung trong một xã hội
6 Interface đề nghị thay đổi địa chỉ sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa chỉ xã
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa chỉ hoạt động tôn giáo ở một xã.
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.
9 Tiếp tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã hội tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
V SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (09 TTHC)
  Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật: 
  Quyết định số 221 / QÐ-UBND ngày 12/02/2020
1 Chuyển đổi cây trồng trên nền đất
  Chi cục Thủy lợi
  Quyết định số 1473 / QĐ-UBND ngày 20/8/2020
1 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tài cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc quyền của UBND cấp xã
2 Thẩm định, phê duyệt phương pháp ứng phó với tình yêu là sự thẩm quyền của UBND cấp xã
  Quyết định số 543 / QĐ-UBND ngày 04/07/2019 
1 Thủ tục nhận hỗ trợ tư vấn xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và hợp đồng nguồn vốn khác phương thức bổ sung dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
  Kế hoạch phòng - Chính
  Quyết định 2034 / QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 
1 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ cho nông nghiệp bảo mật
2 Khai báo số lượng đăng ký nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
3 Hỗ trợ phục hồi vùng xuất khẩu bị thiệt hại do bệnh dịch
4 Hỗ trợ phục hồi vùng sản xuất bị thiệt hại do thiên tai
  Lĩnh vực nông nghiệp
1 Phê duyệt kế hoạch trang web nâng cấp
VI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (09 TTHC)
  Lĩnh vực thủy nội địa
  Quyết định số 787 / QĐ-UBND ngày 14/5/2020
1 Đăng ký các lần đầu tiên đối với phương tiện không khai thác trên đường thủy nội địa (đối với phương tiện không có cơ sở tải trọng từ 01 đến 15 tấn hoặc có trợ lực từ 05 đến 12 người, phương tiện có động công suất cơ dưới 05 sức ngựa hoặc có chủ lực dưới 05 người).
2 Đăng ký các lần đầu tiên đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (đối với phương tiện không có cơ sở tải trọng từ 01 đến 15 tấn hoặc có quyền lực từ 05 đến 12 người, phương tiện có động công suất cơ dưới 05 sức ngựa hoặc có chủ lực dưới 05 người).
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện không có cơ sở tải trọng từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức mạnh từ 05 đến 12 người, phương tiện công suất cơ động dưới 05 sức ngựa hoặc có chủ lực dưới 05 người).
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (đối với phương tiện không có cơ sở tải trọng toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có trợ lực từ 05 đến 12 người, phương tiện có động công suất cơ dưới 05 sức ngựa hoặc có chủ lực dưới 05 người).
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (đối với phương tiện không có cơ sở tải trọng từ 01 đến 15 tấn hoặc có quyền lực từ 05 đến 12 người, phương tiện công suất cơ động dưới 05 sức ngựa hoặc có chủ lực dưới 05 người).
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (đối với phương tiện không có cơ quan tải trọng từ 01 đến 15 tấn hoặc có quyền từ 05 đến 12 người, phương tiện công suất cơ động dưới 05 sức ngựa hoặc có chủ lực dưới 05 người).
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi trụ sở hoặc đăng ký thường trú của phương tiện chủ sở hữu sang đơn vị hành chính khác của tỉnh (đối với phương tiện không có toàn phần tải trọng từ 01 đến 15 tấn công hoặc có chủ quyền từ 05 đến 12 người, phương tiện có cơ điện động dưới 05 sức ngựa hoặc có chủ quyền dưới 05 người).
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện không có cơ sở tải trọng từ 01 đến 15 tấn hoặc có chủ quản từ 05 đến 12 người, phương tiện có cơ sở động lực dưới chính máy 05 sức ngựa hoặc có chủ lực dưới 05 người).
9      Xóa địa chỉ phương tiện thủy lực đăng ký (đối với phương tiện không có
toàn bộ phần cơ động từ 01 đến 15 tấn hoặc có chủ quyền từ 05 đến 12 người, phương tiện có công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có
chủ dưới 05 người).
VII DÂN TỘC (02 TTHC)
  Quyết định số 1007 / QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của
UBND tỉnh Hậu Giang
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
2 Đưa ra khỏi danh sách có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
VIII LỤC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC)
  Quyết định số 572 / QĐ-UBND ngày 07/4/2020
1 Cho phép khác giáo dục thực hiện chương trình tiểu học giáo dục.
2 Thanh set young group, layer độc lập giáo dục
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp độc lập giáo dục hoạt động trở lại giáo dục.
4 Nhập khẩu, chia tách nhóm trẻ, độc lập giáo dục lớp
5 The non group, độc lập giáo dục lớp (theo chức năng prefix, cá nhân đề xuất thành lập)
IX SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (24 TTHC)
  Quyết định số 549 / QĐ-UBND ngày 04/06/2020 
  Có công người lĩnh vực
1 Xác nhận vào đơn đề nghị chuyển hài hước liệt sĩ; đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
2 Quyền lợi cấp phép, Ưu đãi phụ cấp
  Xã hội bảo trợ lĩnh vực
1 Xác định, xác định lại mức khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
2 Levels, level rending for the I khuyết tật xác nhận
3 Trợ giúp xã hội xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
4 Trợ giúp xã hội xuất về hỗ trợ chi phí mai tang
5 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, nghề nghiệp và trẻ nhỏ có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
6 Công nhận hộ nghèo, hộ nghèo phát triển trong năm
7 Công nhận thoát nghèo, hộ thoát nghèo trong năm
8 Hoạt động đăng ký đối với cơ sở hỗ trợ xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
  Lĩnh vực bảo vệ trẻ em
1 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị đánh bại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc tách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
2 Đăng ký thiết lập thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận thiết bị thay thế không phải là người thích trẻ em
3 Thông báo thiết lập thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận thiết lập thay thế là người thích của trẻ em
4 Chuyển trẻ em đang được thiết lập thay thế tại cơ sở hỗ trợ xã hội hóa đến cá nhân, gia đình nhận thiết lập thay thế
  Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
2 Quyết định cai nghiện ma tự nguyện tại cộng đồng
3 Hoãn điều hành chấp nhận cai nghiện bắt buộc tại đồng cộng
4 Miễn phí điều hành chấp nhận cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
  Quyết định số 848 / QÐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 covid
1 Thủ tục hỗ trợ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do COVID-19 đại dịch
2 Thủ tục hỗ trợ người lao động terminating, hợp đồng
 làm việc với COVID-19 đại dịch nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
3 Thủ tục hỗ trợ người lao động không có đồng lao động kết hợp bị
mất công việc làm đại dịch COVID-19
  Quyết định số 1655 / QÐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020
1 Giải quyết mai táng chế độ đối với cựu chiến binh
2 Giải quyết mai táng chế độ đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
3 Giải quyết hỗ trợ chế độ một lần đối với người được cử làm việc
chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a
X TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH (11 TTHC)
  Lĩnh vực quản lý sản xuất
  Quyết định số 715 / QĐ-UBND ngày 04/5/2019 
1 Quyết định mua sắm tài sản sản phẩm hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thiết lập thành đầu tư dự án
2 Quyết định thuê tài sản hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3 Quyết định thu hồi tài sản trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.
4 Quyết định thu hồi tài sản trong trường hợp thu hồi tài sản theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản đó.
5 Quyết định công cụ chuyển tài khoản.
6 Quyết định bán tài sản công.
7 Quyết định bán tài sản cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017 / NĐ-CPngày 26/12/2017 của Chính phủ.
8 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.
9 Quyết định thanh lý tài sản.
10 Quyết định tiêu hủy tài sản.
11 Quyết định công cụ tài khoản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.
XI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (04 TTHC)
  Quyết định số 1477 / QĐ-UBND ngày 20/9/2019
1 Công nhận gia đình văn hóa
2 Đăng ký tư nhân thư viện hoạt động có đầu sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
3 Thông báo tổ chức lễ hội (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã)
4 Công nhận Lạc bộ thể thao cơ sở
XII CÔNG AN (21 TTHC)
  Quyết định 1054 / QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016
 
1 Khẩu nâng cấp
2 Trú tạm tạm chuyển đổi tại công ty xã cấp
3 Hộ khẩu cấp giấy
4 Cấp giấy xác nhận sơ lược vũ khí
5 Password render
6 Resin tạm trú tại công ty cấp xã
7 Trú tạm ký tại công ty cấp xã
8 Trú thường ký
9 Điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu
10 Điều chỉnh những thay đổi trong tạm trú sổ
11 Tạm trú gia hạn
12 Giải quyết khiếu nại về quy trình quản lý, điều hành chính của công dân với lực lượng Công an nhân (must be compozit of the quality of Company an)
13 Giải pháp tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng của dân sự đối với lực lượng Công an nhân (phải là biên chế quản lý của lực lượng Công an)
14 Hủy đăng ký tạm trú trái pháp luật tại công ty xã
15 Hủy đăng ký thường trú trái pháp luật tại công ty
16 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an xã
17 Khai báo từ xa tại công ty xã
18 Tiếp tục lưu trú và tiếp tục lưu trú tại công ty
19 Passport window
20 Xác nhận công việc trước đây đã đăng ký thường trú 
21 Xóa thường trú đăng ký
XIII QUÂN SỰ (02 TTHC)
  Quyết định số 704 / QĐ-UBND ngày 28/4/2020
  Thủ tục động viên quân đội
1 Thủ tục đăng ký rời đối với phương tiện kỹ thuật được sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)
2 Thủ tục xóa đăng ký đối với phương tiện kỹ thuật đã được sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (phương tiện là cá nhân)
XIV KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ (03 TTHC)
  Quyết định số 1694 / QĐ-UBND ngày 30/9/2020
1 Thông báo thành lập tổ hợp tác
2 Thông báo thay đổi xã hợp tác
3 Hoạt động chấm dứt thông báo của tổ hợp tác

 

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE