Cơ cấu tổ chức ủy ban nhân thị xã 

Organizational structure of the town people's committee

 

Cơ cấu tổ chức của UBND thị xã gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 11 phòng chuyên môn trực thuộc, gồm:
 

1. Phòng Nội vụ:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn, hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thi đua khen thưởng; có tư cách nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.            

2. Phòng Tư pháp:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản luật phạm vi; phổ biến, luật giáo dục; thi hành dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; bồi thường nhà nước; chuẩn tiếp cận pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; có tư cách nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật; có tư cách nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân cấp thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

6. Phòng Văn hóa & Thông tin: Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn thị xã và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước của ngành từ Trung ương đến địa phương; có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

7. Phòng Giáo dục & Đào tạo:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; về các công việc thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; có tư cách pháp nhân và được phép sử dụng con dấu.

8. Thanh tra Nhà nước: Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh. Cơ quan Thanh tra thị xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và tuân theo các quy định của pháp luật. Mỗi việc được giao cụ thể cho cá nhân thụ lý chính nhằm phát huy tính chủ động, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức và mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc được phân công; đề cao sự phối hợp công tác, bảo đảm rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

9. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ban nhân dân thị xã: Tham mưu tổng hợp cho UBND thị xã về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

10. Phòng Kinh tế: Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại – dịch vụ; điện nông thôn; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ; Biển số nhà; Thẩm tra thiết kế và chất lượng công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công Thương, Sở xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

1. Department of Internal Affairs:  Advises and assists the Town People's Committee in performing state management functions in the fields of: Organization and staffing of state administrative and non-business agencies; administrative reform; local government; administrative address; management of ministries, civil servants and state employees; manage ministries, civil servants of communes, towns, associations, and non-governmental organizations; clerical, state archives, religious, emulation and reward; Have personal status, child stamp and financial records; Subject to the direction and management of organization, staffing and work of the Town People's Committee, and at the same time subject to the direction, inspection and professional guidance of the Department of Home Affairs.

2. Justice Department: Advises and assists the Town People's Committee in performing state management functions on the construction and enforcement of legal documents; Check and process legal documents; dissemination, education law; civil enforcement; authentication; civil; method help; soluble at base; usually the state; legal access standards; inspect administrative procedures and other judicial companies according to the provisions of law; have personal status, seal and separate account; Subject to the direction and management of organization, compilation and work of the Town People's Committee; At the same time, subject to the direction, guidance, and professional inspection of the Department of Justice.

3. Finance - Planning Department: Advises and assists the Town People's Committee in performing state management functions in the fields of finance and production; about plans and headers; Business Registration; Synthesize and systematically manage the collective economy and private economy according to the provisions of law; have personal status, seal and separate account; Subject to the direction and management of the organization, staffing and work of the town-level People's Committee, and at the same time subject to the direction, inspection and guidance on specialized areas of finance from the Department of Finance. and expertise and operations in the field of planning and investment of the Department of Planning and Consulting.

4. Department of Natural Resources and Environment:  Advise and assist the Town People's Committee in state management in the fields of: Land resources, water resources, production resources, environment; meteorology, hydrology; measurement and mapping; has legal status, can use its own seal and open an account at the state treasury to operate according to regulations. Under the direct and comprehensive direction and management of the Town People's Committee, and at the same time subject to the direction, inspection, and professional guidance of the Provincial Department of Natural Resources and Environment.

5. Department of Labor, War Invalids and Social Affairs:  Advises and assists the Town People's Committee in performing state management functions in the fields of labor, work, vocational training, wages, salaries, social insurance , unemployment security, labor safety, people with meritorious services, social support, child protection and management, social evils prevention and gender equality; has legal status, can use its own seal and open an account at the state treasury to operate according to regulations. Subject to the direct and comprehensive direction and management of the Town People's Committee, and at the same time subject to the direction, inspection and professional guidance of the Provincial Department of Labor, War Invalids and Social Affairs.

6. Culture & Information Department: Advises and assists the Town People's Committee in state management of: culture; family; sports; tourism; main and delivery, telecommunications and internet; information technology, information infrastructure; broadcasting; newspapers; publish. The country manages services under the management of the Department of Culture and Information in the town and carries out a number of tasks and powers licensed by the Town People's Committee according to the legal format regulations. , the state manages the security system from central to local levels; have seal and separate account; Subject to the direct direction and management of the organization, compilation and operation of the Town People's Committee, and at the same time subject to the direction, inspection and professional guidance of the Department of Culture and Sports. Sports and Tourism and Department of Information and Communications of Ca Mau province.

7. Department of Education & Training: Advises and assists the Town People's Committee in performing state management functions on Education and Training; about the scope of work of the room's management according to the provisions of law; perform a number of tasks and powers according to the rights of the Town People's Committee; Subject to the direction and management of the organization, staffing and work of the town's People's Committee; Subject to the direction, guidance, and professional inspection of the Department of Education and Training; has personal status and is allowed to use the seal

8. State Inspectorate: Advises and assists the Town People's Committee in performing state management functions on inspection, resolving complaints, denunciations and preventing and combating corruption; Carry out inspection duties and powers, resolve complaints and denunciations and prevent and combat rights according to the provisions of law; Subject to the direction and administration of the Chairman of the Town People's Committee and subject to work direction and guidance on inspection services from the Provincial Inspectorate. The Town Inspection Agency works according to the principles of democratic centralism, leadership regime and follows the provisions of law. Each job is assigned to the main individual in charge to promote initiative, capacity, management department, work and each individual is responsible for the progress and results of the work analyzed; The author focuses on promoting security, transparency and efficiency in all activities.

9. Office of the People's Council and Town People's Committee:  Generally advise the Town People's Committee on the activities of the People's Committee; advise the Chairman of the People's Committee on the direction and administration of the Chairman of the People's Committee; provide information for managers and operations of the People's Council, People's Committee and local state agencies; ensure the quality of facilities and techniques for the operations of the People's Council and Town People's Committee.

10. Economic Department: Advises and assists the Town People's Committee in performing State management functions in the fields of: industry; handicraft; Trade in Services; rural electricity; built; built; Urban Development; architecture, construction planning; construction materials; home and company; urban technical infrastructure (including: water supply and drainage; urban environmental sanitation; parks, trees; lighting; waste; urban parking lots and terminals); traffic; science and technology; House number plates; Appraise the design and quality of construction projects funded by the town budget; have human rights status, seal and private account; Subject to the direct direction and management of organization, compilation and work of the Town People's Committee; At the same time, it is subject to the direction, inspection, and professional guidance of the Department of Industry and Trade, Department of Construction, Department of Transport, and Department of Science and Technology of the province.

 

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE