Cơ cấu tổ chức ban nhân thị xã 

 

Cơ cấu tổ chức của UBND thị xã gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 12 phòng chuyên môn trực thuộc, gồm:
 1. Phòng Nội vụ:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; hành chính địa chỉ; quản lý bộ, công chức, viên chức nhà nước; quản lý bộ, công chức xã, thị trấn, hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thi đua khen thưởng; có tư cách nhân, có dấu con và các khoảng tài chính; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công việc của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.            

2. Phòng Tư pháp:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản luật phạm vi; phổ biến, luật giáo dục; thi hành dân sự; chứng thực; hộ tịch; method help; hòa tan ở cơ sở; thường nhà nước; chuẩn tiếp cận pháp luật; kiểm tra thủ tục hành chính và công ty tư pháp khác theo quy định của pháp luật; có tư cách nhân, dấu con và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên soạn và công việc của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, sản xuất; about plan and headers; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý hệ thống nhất về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật; có tư cách nhân, dấu con và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công việc của ủy ban nhân dân cấp thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính chính và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Tư vấn.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sản xuất, môi trường; khí tượng, thủy văn; đo lường, bản đồ; có tư cách nhân pháp, được sử dụng riêng dấu con và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, làm việc, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội , bảo mật thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, hỗ trợ xã hội, bảo vệ và quản lý trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới; có tư cách nhân pháp, được sử dụng riêng dấu con và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

6. Phòng Văn hóa & Thông tin: Tham mưu, giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; chính và chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. Nước quản lý đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn thị xã và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được cấp phép của Ban nhân dân thị xã theo quy định định dạng luật, nhà nước quản lý hệ thống bảo mật từ Trung ương đến địa phương; có dấu con và riêng tài khoản; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên soạn và hoạt động của Ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau.

7. Phòng Giáo dục & Đào tạo:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; about the job of the range of management of the room theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo các quyền của Ủy ban nhân dân thị xã; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và công việc của ban nhân dân thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; có tư cách nhân và được phép sử dụng dấu con.

8. Phòng Y tế:  Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn thị xã; có tư cách nhân, có dấu con và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế .

9. Thanh tra Nhà nước: Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết năng khiếu, tố cáo và phòng, chống tham chiếu; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống quyền theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch ban nhân dân thị xã và chịu sự chỉ đạo về công việc, sự hướng dẫn về dịch vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh. Cơ quan Thanh tra thị xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và tuân theo các quy định của pháp luật. Mỗi công việc được giao cho cá nhân thụ lý chính nhằm phát huy tính năng chủ động, năng lực, bộ phận quản lý, công việc và mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về tiến độ và công việc kết quả được phân tích; Tác giả chuyên đề cao, ràng buộc bảo mật, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ban nhân dân thị xã:  Tham mưu tổng hợp cho UBND thị xã về hoạt động của Ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch ban nhân dân chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch ban nhân dân; cung cấp thông tin cho người quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm chất lượng cơ sở, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ban nhân dân thị xã.

11. Phòng Kinh tế: Tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; điện nông thôn; built; phát triển đô thị; kiến trúc, xây dựng quy hoạch; xây dựng vật liệu; home at and company; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ; Biển số nhà; Thẩm định thiết kế và chất lượng công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã; có tư cách nhân quyền, có dấu con và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên soạn và công việc của UBND thị xã; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công Thương, Sở xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

 

 

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE