Mục 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN

Điều 23. Chính quyền địa phương ở huyện

Chính quyền địa phương ở huyện là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện

      1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.

    2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

     3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

    4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

     5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.

    6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Điều 25. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện

    1. Hội đồng nhân dân huyện gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở huyện bầu ra.

       Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

       a) Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

      b) Huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

       c) Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bốn mươi lăm đại biểu.

     2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

    3. Hội đồng nhân dân huyện thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc quy định tại khoản này.

     Ban của Hội đồng nhân dân huyện gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

    4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện

    1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

      a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

     b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

    c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện; 

    d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

     đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

     e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

    g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

    h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

    i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

    2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

     a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

     b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

     c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

     d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

     3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

    4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

     5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện

    1. Ủy ban nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

      Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

     Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

   2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

    1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

   2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

   3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

    4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

   6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

  2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

   3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện;

   4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;

   5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bãi bỏ;

   6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

   7. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

   8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

   9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

  10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Section 2: DUTIES, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE DISTRICT

Article 23. Local government in the district

Local government in a district is the local government level including the District People's Council and District People's Committee.

Article 24. Duties and powers of local authorities in the district

1. Organize and ensure the implementation of the Constitution and laws in the district.

2. Decide on district issues within the scope of decentralization and decentralization according to the provisions of this Law and other relevant laws.

3. Carry out tasks and powers authorized by superior state administrative agencies.

4. Inspect and supervise the organization and operations of commune-level local governments.

5. Be responsible to the local government at the provincial level for the results of implementing the tasks and powers of the local government in the district.

6. Decide and organize the implementation of measures to promote the People's right to mastery, mobilize social resources for socio-economic construction and development, and ensure national defense and security in the area. district table.

Article 25. Organizational structure of the District People's Council

1. The District People's Council is composed of People's Council delegates elected by voters in the district.

Determining the total number of delegates of the District People's Council is carried out according to the following principles:

a) Mountainous, highland and island districts with forty thousand inhabitants or less are entitled to elect thirty delegates; If there are over forty thousand inhabitants, one representative shall be elected for every additional five thousand inhabitants, but the total number shall not exceed forty delegates;

b) Districts other than those specified in Point a of this Clause with eighty thousand people or less may elect thirty delegates; If there are over eighty thousand inhabitants, one representative shall be elected for every ten thousand population increase, but the total number shall not exceed forty delegates;

c) The number of People's Council delegates in districts with thirty or more affiliated commune-level administrative units is decided by the National Assembly Standing Committee at the request of the Standing Committee of the Provincial People's Council, but the total No more than forty-five delegates.

2. The Standing Committee of the District People's Council includes the Chairman of the People's Council, two Vice Chairman of the People's Council and members who are Heads of the District People's Council. The Chairman of the District People's Council may be a full-time delegate of the People's Council; The Vice Chairman of the District People's Council is a full-time delegate of the People's Council.

3. The District People's Council establishes the Legal Committee and the Socio-Economic Committee; Where there are many ethnic minorities, an Ethnic Committee will be established. The Standing Committee of the National Assembly stipulates the standards and conditions for establishing the Committee for Ethnic Minorities specified in this Clause.

The Board of the District People's Council consists of a Head, a Deputy Head and members. The number of members of the Committees of the District People's Council is decided by the District People's Council. The head of the district People's Council may be a full-time People's Council delegate; The Deputy Head of the District People's Council is a full-time delegate of the People's Council.

4. District People's Council delegates elected in one or more electoral units form the People's Council Delegate Group. The number of People's Council Delegation Groups, Heads and Deputy Heads of People's Council Delegation Groups is decided by the Standing Committee of the District People's Council.

Article 26. Duties and powers of the District People's Council

1. Duties and powers of the District People's Council in organizing and ensuring the implementation of the Constitution, laws and in the fields of national defense, security, and government building:

a) Issue resolutions on issues falling within the duties and powers of the District People's Council;

b) Decide on measures to perform national defense and security tasks; measures to ensure social order and safety, fight and prevent crime and other violations of the law, and prevent and combat bureaucracy and corruption within the scope of decentralization; Measures to protect the property of agencies and organizations, protect the life, freedom, honor, dignity, property, and other legal rights and interests of citizens in the district according to the provisions of law. the law;

c) Decide on measures to implement tasks and powers decentralized by superior state agencies; decide on decentralization to local governments and lower-level state agencies to perform the tasks and powers of local governments in the district;

d) Elect, dismiss, dismiss the Chairman of the People's Council, Vice Chairman of the People's Council, Head and Deputy Head of the District People's Council; elect, dismiss, dismiss the Chairman of the People's Committee, Vice Chairman of the People's Committee and members of the District People's Committee; elect, relieve from duty, and dismiss jurors of the District People's Court;

d) Obtain votes of confidence and vote of confidence for persons holding positions elected by the People's Council according to the provisions of Article 88 and Article 89 of this Law;

e) Abolish part or all of illegal documents of the People's Committee and Chairman of the District People's Committee; annul part or all of illegal documents of the commune-level People's Council;

g) Decide to establish or abolish specialized agencies under the District People's Committee;

h) Dissolve the Commune-level People's Council in case that People's Council seriously damages the interests of the People and submit it to the Provincial People's Council for approval before implementation;

i) Dismiss the district People's Council delegate and accept the district People's Council delegate's request to resign from his duties as delegate.

2. Duties and powers of the District People's Council in the fields of economics, natural resources and environment:

a) Approve the district's annual and medium-term socio-economic development plan, planning and land use plan before submitting to the Provincial People's Committee for approval;

b) Decide on state budget revenue estimates in the area; Local budget revenue and expenditure estimates and district budget allocation; Adjust local budget estimates if necessary; Approve local budget settlement. Decide on investment policies for district programs and projects according to the provisions of law;

c) Decide on planning and development plans for industries and fields in the district within the scope of decentralization;

d) Decide on measures to manage and use land, forests, mountains, rivers and lakes, water sources, underground resources, marine resources and other natural resources; Measures to protect and improve the environment, prevent, combat and overcome the consequences of natural disasters, storms and floods in the locality according to the provisions of law.

3. Decide on measures to develop the preschool, primary and secondary education systems; Measures to develop culture, information, physical education and sports; measures to protect and care for people's health, prevent and control epidemics, implement population policies, and family planning; measures to develop jobs, implement preferential policies for people with meritorious services to the revolution, social protection policies, hunger eradication and poverty reduction; Measures to ensure the implementation of ethnic and religious policies in the district according to the provisions of law.

4. Supervise compliance with the Constitution and local laws, and implementation of resolutions of the District People's Council; Supervise the activities of the Standing Committee of the People's Council, the People's Committee, the People's Court, the People's Procuracy at the same level, and the Committee of the People's Council at the same level; Supervise legal documents of the People's Committee at the same level and documents of the People's Council of the commune.

5. Perform other duties and powers as prescribed by law.

Article 27. Organizational structure of the District People's Committee

1. The district People's Committee consists of a Chairman, Vice Chairman and members.

The District People's Committee of type I has no more than three Vice Presidents; Class II and Class III districts have no more than two Vice Presidents.

Members of the District People's Committee include Commissioners who are heads of specialized agencies under the District People's Committee, Military Commissioner, and Police Commissioner.

2. Specialized agencies under the District People's Committee include departments and department-equivalent agencies.

Article 28. Duties and powers of the District People's Committee

1. Develop and submit to the District People's Council for decision the contents specified in Points a, b, c and g, Clause 1, Clause 2 and Clause 3, Article 26 of this Law and organize the implementation of resolutions of the District. District People's Council.

2. Regulations on organizational structure and specific tasks and powers of specialized agencies under the District People's Committee.

3. Organize the implementation of the district budget; Carrying out tasks of socio-economic development, industrial development, construction, trade, services, tourism, agriculture, forestry, fisheries, transportation network, irrigation, site construction rural population; management and use of land, forests, mountains, rivers and lakes, water resources, mineral resources, marine resources, and other natural resources; Protect the environment in the district according to the provisions of law.

4. Carry out tasks of organizing and ensuring the implementation of the Constitution and laws, building government and administrative boundaries, education, training, science, technology, culture, information, physical education, sports, health, labor, social policy, ethnicity, religion, national defense, security, order, social safety, judicial administration, judicial support and other tasks , other powers as prescribed by law.

5. Carry out tasks and powers assigned by superior state agencies.

6. Decentralize and authorize the Commune People's Committee and other agencies and organizations to perform the tasks and powers of the District People's Committee.

Article 29. Duties and powers of the Chairman of the District People's Committee

The Chairman of the District People's Committee is the head of the District People's Committee and has the following duties and powers:

1. Lead and manage the work of the People's Committee and members of the District People's Committee; Lead and direct specialized agencies under the District People's Committee;

2. Approve the results of election, dismissal, and dismissal of the Chairman of the People's Committee and Vice Chairman of the Commune-level People's Committee; Transfer, suspend work, dismiss the Chairman of the People's Committee, Vice Chairman of the Commune-level People's Committee; assign the power of the Chairman of the Commune-level People's Committee in case of vacancy of the Chairman of the Commune-level People's Committee between two sessions of the Commune-level People's Council; appoint, dismiss, transfer, demote, reward and discipline officials, civil servants and public employees within the scope of management according to the provisions of law;

3. Lead and direct the implementation of tasks of implementing the Constitution, laws, and documents of superior state agencies, the People's Council and the District People's Committee; ensure national defense, security and social order and safety; protect the assets of agencies and organizations, protect the lives, freedom, honor, dignity, property, and other legitimate rights and interests of citizens; Implement population management measures in the district;

4. Lead and be responsible for the operations of the state administrative system from district to grassroots, ensuring the unity and smoothness of the administration; Directing administrative reform and reform of civil service and civil servants in the local state administrative system;

5. Suspend the implementation or annul illegal documents of specialized agencies under the District People's Committee and illegal documents of the People's Committee and Chairman of the Commune People's Committee. Suspend the implementation of illegal documents of the Commune People's Council, report to the District People's Committee to request the District People's Council to abolish it;

6. Direct the Chairman of the Commune People's Committee; Authorize the Vice Chairman of the District People's Committee or the head of a specialized agency under the District People's Committee to perform tasks and powers within the scope of authority of the Chairman of the District People's Committee;

7. Manage and organize the effective use of offices, assets, working facilities and assigned state budget in the district according to the provisions of law;

8. Organize inspection, examination, resolve complaints and denunciations, handle violations of law, and receive citizens according to the provisions of law;

9. Direct the implementation of measures to protect the environment, prevent and fight fire and explosion; Direct and apply measures to resolve unexpected and urgent tasks in the prevention and control of natural disasters, epidemics, security, order and social safety in the district according to the provisions of law;

10. Carry out tasks and powers decentralized and authorized by superior state agencies.

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE