UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Quyết định thu hồi đất

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  QĐ-UBND 20/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
  1161/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  1163/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  1156/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  1155/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  1150/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  1167/QĐ-UBND 04/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  1103/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 3)
  775/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, hạng mục: tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 22/110kV điện mặt trời Hậu Giang chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh – Long Mỹ
  776/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, hạng mục: tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 22/110kV điện mặt trời Hậu Giang chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh – Long Mỹ
  772/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, hạng mục: tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 22/110kV điện mặt trời Hậu Giang chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh – Long Mỹ
  771/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, hạng mục: tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 22/110kV điện mặt trời Hậu Giang chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh – Long Mỹ
  774/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, hạng mục: tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 22/110kV điện mặt trời Hậu Giang chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh – Long Mỹ
  773/QĐ-UBND 30/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, hạng mục: tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 22/110kV điện mặt trời Hậu Giang chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh – Long Mỹ
  3890/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Võ Thị Thu Thủy)
  3888/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Võ Minh Quận)
  3884/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Trần Thanh Danh)
  3885/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Trần Thị Hường)
  3883/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Trần Ngọc Diễm)
  3878/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Phạm Văn Bé Năm)
  3879/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Phan Văn Năm)
  3876/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Văn Xuân)
  3877/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Phạm Quang Thông)
  3873/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Văn Mẫn)
  3875/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Văn Út)
  3871/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Thị Thể)
  3872/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Văn Hà)
  3869/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Thành Nguyên)
  3870/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Thị Còn)
  3868/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Lương Văn Tèo)
  4005/QĐ-UBND 16/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, hạng mục: tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu nối trạm biến áp 22/110kV điện mặt trời Hậu Giang chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh - Long Mỹ (Đồng Hữu Oanh)
  4279/QĐ-UBND 29/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  4272/QĐ-UBND 29/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Lê Thị Thảnh)
  Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 04/05/2021 04/05/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang)
  Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 04/05/2021 04/05/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang)
  Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 04/05/2021 04/05/2021 Về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng công trình: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang)
  3307/QĐ-UBND 04/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở UBND phường Vĩnh Tường
  3629/QĐ-UBND 24/11/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở phường Trà Lồng đối với ông Lê Văn Hên
  3630/QĐ-UBND 24/11/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở phường Trà Lồng đối với ông Lê Ngọc Toàn và bà Hồ Thị Hồng Phượng
  3874/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Nguyễn Văn Minh)
  3857/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Đặng Văn Thông)
  3858/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Đặng Văn Út Nhì)
  3859/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Đặng Văn Út)
  3860/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Đinh Thị Bảy)
  3862/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Huỳnh Thị Cưng)
  3861/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ Văn Út Trà)
  3863/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Huỳnh Văn Nghệ)
  3889/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Võ Thị Bé Hai)
  3886/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Trần Văn Sủng)
  3887/QĐ-UBND 10/12/2021 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Từ Văn Bền)

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE