UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Văn bản HĐND

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  10/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 thị xã Long Mỹ
  06/2019/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
  12/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 thị xã Long Mỹ
  11/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2020 thị xã Long Mỹ
  16/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v thành lập đoàn giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện một số đề án của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thị xã Long Mỹ"
  15/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020
  14/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v thông qua danh mục xin chủ trương đầu tư kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn (2021 - 2025)
  13/NQ-HĐND 11/12/2019 V/v thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn thị xã Long Mỹ
  08/2019/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Long Mỹ
  07/2019/NQ-HĐND 18/12/2019 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 03)

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE