CHUYỂN ĐỔI SỐ THỊ XÃ LONG MỸ

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  89/BC-UBND 24/10/2022 BÁO CÁO Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Tân Phú
  166/BC-UBND 27/10/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2022, phướng hướng nhiệm vụ năm 2023
  197/BC-UBND 02/12/2022 BÁO CÁO Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn phường Vĩnh Tường
  17/KH-PVHTT 01/11/2022 KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền về cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022 và những năm tiếp theo
  Tuyên truyền 10/10/2022 PHÁT ĐỘNG “Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số”
  286/BC-PVHTT 14/09/2022 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra công tác thi đua Chính quyền điện tử,Đô thị văn minh và chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Long Mỹ
  2803/QĐ-BCĐ 31/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số cộng đồng, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thị xã Long Mỹ
  2556/QĐ-UBND 08/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số cộng đồng thị xã Long Mỹ
  136/KH-UBND 20/06/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thi thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Long Mỹ năm 2022

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE