UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chính CHỦ THỦ HÀNH

STT

DANH MỤC

Tôi

THANH TRÀ (10 TTHC)

 

Quyết định 1662 / QĐ-UBND ngày 26/10/2016

 

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại (02 TTHC)

1

Giải quyết khiếu nại đầu tiên ở cấp huyện

2

Giải quyết khiếu nại hai lần tại cấp huyện

 

Quyết định 551 / QĐ-UBND ngày 01/06/2020

 

Cáo quyết định lĩnh vực (01 TTHC)

3

Quyết định tố cáo tại cấp huyện

 

Lĩnh vực Tiếp công dân (01 TTHC)

4

Tiếp tục công việc ở cấp huyện

 

Lĩnh vực thủ tục xử lý đơn thư (01 TTHC)

5

Xử lý đơn vị tại huyện

 

Lĩnh vực Phòng, chống tham chiếu (05 TTHC)

6

Thủ tục thực hiện công việc kê khai tài sản, thu nhập

7

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

số 8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

9

Thủ tục nhận yêu cầu giải trình

10

Thủ tục thực hiện công việc

II

NỘI VỤ (35 TTHC)

 

Quyết định 2044 / QĐ-UBND ngày 21/11/2019

1

Thủ tục công nhận Ban vận hành thành lập Hội;

2

Tục đặt Hoi;

3

Thủ tục duyệt duyệt Mode;

4

Thủ tục chia, tách, nhập, hợp nhất Hội;

5

Continuousname Hoi;

6

Thủ tục Hội tự giải thể;

7

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường;

8

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ;

9

Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

11

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ;

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ;

13

Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động;

14

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ;

15

Thủ tục đổi tên Quỹ;

16

Thủ tục Quỹ tự giải thể;

17

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

18

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

19

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

20

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị;

21

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;

22

Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

23

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến;

24

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề;

25

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất;

26

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại;

27

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình;

28

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện;

29

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện;

30

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

31

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

32

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

33

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức
 có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

35

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo,
 tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

 36

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

III

DÂN TỘC (2 TTHC)

 

Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

IV

CÔNG AN (30 TTHC)

 

Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 05/7/2016

1

Thủ tục Cấp chứng minh nhân dân (9 số)

2

Thủ tục Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)

3

Thủ tục Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

4

Thủ tục Cấp Chứng minh nhân dân (12 số) 

5

Thủ tục Đổi Chứng minh nhân dân (12 số)

6

Thủ tục: Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số)

7

Thủ tục xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

8

Thủ tục xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

9

Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

10

Thủ tục Cấp đổi sổ hộ khẩu

11

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

12

Thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu

13

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

14

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

15

Thủ tục Cấp lại sổ hộ khẩu

16

Thủ tục Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

17

18

Thủ tục Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

19

Thủ tục Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

20

Thủ tục Đăng ký thường trú

21

Thủ tục Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

22

Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

23

Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

24

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

25

26

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

27

Thủ tục Tách sổ hộ khẩu

28

Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

29

Thủ tục Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

30

Thủ tục Xóa đăng ký thường trú

V

BẢO HIỂM XÃ HỘI (6 TTHC)

 

Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

2

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

3

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội.

4

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi).

5

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác.

6

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế).

VI

TÀI CHÍNH (13 TTHC)

 

Quyết định số 715/QĐ-UBND, ngày 04/5/2019

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

2

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

3

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

4

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

5

Quyết định điều chuyển tài sản công

6

Quyết định bán tài sản công

7

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

8

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

9

Quyết định thanh lý tài sản công

10

Quyết định tiêu hủy tài sản công

11

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

 

Quyết định số 1059/QĐ-UBND, ngày 16/6/2017

12

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền của UBND cấp tỉnh

13

Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

VII

TƯ PHÁP (33 TTHC)

 

Lĩnh vực chứng thực

 

Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 18/8/2016  và Quyết định số
 1741/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

5

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

8

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

9

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

11

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

12

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

Lĩnh vực bồi thường nhà nước

 

Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 07/12/2018

1

Thủ tục phục hồi danh dự

2

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

Lĩnh vực hộ tịch

 

Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

1

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

2

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

3

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

4

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

7

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

8

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

9

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

13

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

14

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

16

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

 

Lĩnh vực hòa giải cơ sở

 

Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 08/9/2016

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh
hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

VIII

XÂY DỰNG (6 TTHC)

 

Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

2

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

3

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

4

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

5

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

6

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

IX

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (6 TTHC)

 

Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

 

Số 1477/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

Lĩnh vực xuất bản

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

X

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (37 TTHC)

 

Lĩnh vực đất đai

 

Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 02/03/2020

1

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

2

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

3

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

4

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

5

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

6

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

7

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

8

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

9

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

10

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

11

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

12

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

13

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

14

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệPx

15

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

16

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

17

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

18

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

19

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

20

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

21

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

22

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

23

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

24

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

25

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

26

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

27

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

28

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận

29

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

30

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

Lĩnh vực môi trường (2 TTHC)

 

Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 28/10/2019

1

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện)

2

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

Lĩnh vực tài nguyên nước (01 TTHC)

 

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 c

1

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

 

 Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 28/10/2019

1

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 

Lĩnh vực môi trường

 

Quyết định số: 327/QĐ-UBND ngày  02 tháng 3  năm 2020

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

2

Đăng ký/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

3

Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

XI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (6 TTHC)

 

Chi cục Kiểm lâm

 

Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019

1

Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản

 

Chi cục Thủy sản

 

Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019

1

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

2

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 18/11/2019

1

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

2

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm.

 

Chi cục Thủy lợi

 

Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 04/07/2019

1

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do
UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

XII

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (16 TTHC)

 

Lĩnh vực đường bộ

 

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 14/5/2020

 1

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do địa phương quản lý, khai thác (đường huyện, đường đô thị, đường xã….)

2

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do địa phương quản lý, khai thác (đường huyện, đường đô thị, đường xã….)

3

Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường địa phương đang khai thác (đường huyện, đường đô thị, đường xã….)

4

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ do địa phương quản lý, khai thác (đường huyện, đường đô thị, đường xã….)

5

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ do địa phương quản lý, khai thác (đường huyện, đường đô thị, đường xã….)

6

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trên các tuyến hệ thống đường bộ được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo do địa phương quản lý, khai thác (đường huyện, đường đô thị, đường xã….)

7

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do địa phương quản lý, khai thác (đường huyện, đường đô thị, đường xã….)

 

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện  (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

9

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người).

XIII

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (21 TTHC)

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

Quyết định 1478/QĐ-UBND ngày 20/09/2019

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

1

Đăng ký hợp tác xã

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

5

Đăng ký khi hợp tác xã chia

6

Đăng ký khi hợp tác xã tách

7

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

8

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

10

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

13

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

16

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

XIV

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (30 TTHC)

 

Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

7

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

8

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

9

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

10

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

11

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

12

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

13

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

14

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).

15

Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường tiểu học, trung học cơ sở

16

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

17

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

18

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

19

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

20

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

21

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, các nhân đề nghị thành lập)

22

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ

23

Quy trình đánh giá, xấp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

24

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

25

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

26

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

27

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

28

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

29

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

30

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

31

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

32

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

XV

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (25 TTHC)

 

Lĩnh vực lao động - tiền lương - BHXH

 

Quyết định 549/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

2

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

 

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

2

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

Lĩnh vực người có công

1

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

1

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

2

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng LĐ-TB&XH .

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

4

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng LĐ-TB&XH  cấp.

5

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

6

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

7

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

8

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

9

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

10

Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

11

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

12

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

13

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

14

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

 

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

2

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

3

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

 

Quyết định số 848/QÐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 (covid)

1

Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

2

Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với
người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

XVI

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (16 TTHC)

 

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 20/9/2019

1

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

2

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương.

3

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

4

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

5

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

6

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

7

Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

8

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện).

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

11

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

14

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

15

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

16

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện)

XVII

SỞ CÔNG THƯƠNG (13 TTHC)

 

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (01 TTHC)

 

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

Lĩnh vực Kinh doanh khí (03TTHC)

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (09 TTHC)

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

4

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

7

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

8

Cấp lại Giấy Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

XVIII

SỞ Y TẾ (2 TTHC)

 

Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

1

Cấp Giấy khám sức khoẻ của người lái xe

2

Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

XIX

BAN CHQS

 

Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 28/4/2020

 

Thủ tục bảo hiểm xã hội

1

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

2

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ
 (bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai

3

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con

4

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

5

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam có
vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH

6

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang
 thai hộ khi sinh con

7

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ

8

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con
(trong trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH)

 

Lĩnh vực chính sách

1

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân
của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

2

Thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của
hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập

 

Lĩnh vực động viên quân đội

1

Thủ tục đăng ký lần đầu đối với phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

2

Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức)

3

Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức)

 

Lĩnh vực nghĩa vụ quân sự

1

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

2

Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

3

Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

4

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

5

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

6

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

7

Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến

 

Lĩnh vực dân quân tự vệ

1

Thủ tục nâng cấp đối với dân quân hoặc đối với thân
nhân khi dân quân bị chết

 

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Quy trình quyết định

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE