UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI KHU VỰC BÌNH THẠNH B, PHƯỜNG BÌNH THẠNH, THỊ XÃ LONG MỸ VỚI DIỆN TÍCH KHOẢNG 10,11HA
Trần Quốc Trầm 25/06/2021 12:17

THÔNG BÁO
Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha

 

Nội dung chi tiết đính kèm file bên dưới.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE