UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI KHU VỰC BÌNH THẠNH B, PHƯỜNG BÌNH THẠNH, THỊ XÃ LONG MỸ VỚI DIỆN TÍCH KHOẢNG 9,2HA
Trần Quốc Trầm 25/06/2021 10:00

THÔNG BÁO
Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án
quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình
Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

 

Nội dung chi tiết file bên dưới.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE