CHỦ ĐỀ NĂM 2023: "NĂM CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN"
Nguyễn Trọng Nghĩa 29/05/2023 08:08

1.1. Chủ đề năm 2023: "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn".

1.2. Nội dung đối thoại:

- Thông tin đến thanh niên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thị xã năm 2023; những vấn đề quan trọng của thị xã trong thời gian qua mà cán bộ Đoàn viên, thanh niên quan tâm.

- Thông tin đến thanh niên về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án, đề án Chương trình phát triển thanh niên thị xã Long Mỹ giai đoạn 2021 - 2030.

- Tình hình lao động, việc làm của thanh niên trong thị xã; những chủ trương, giải pháp của thị xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Đoàn viên, thanh niên trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, trong khởi nghiệp và lập nghiệp; chăm lo đời sống văn hoá cho cán bộ Đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã.

- Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên. Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

- Làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo Luật Thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị của thanh niên đối với các ngành, các cấp theo thẩm quyền.

1.3. Hình thức đối thoại: Trực tiếp hoặc trực tuyến, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế.

1.4. Thời gian đối thoại: 01 buổi, dự kiến trong tháng 7 năm 2023

- Chủ trì đối thoại: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lực lượng thanh niên công chức, viên chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; tấm gương tiêu biểu của thanh niên,.. trên địa bàn quản lý.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE