UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Danh mục tài liệu Nghị quyết HĐND
STT Nội dung Download file Ghi chú
I Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ nhất Download file  
1 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/NQ-HĐND  
2 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/NQ-HĐND  
3 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban hai Ban HĐND thị xã Long Mỹ khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
03/NQ-HĐND  
4 NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định số lượng Ủy viên hai Ban HĐND thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 04/NQ-HĐND   
5 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/NQ-HĐND  
6 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 06/NQ-HĐND  
7 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 07/NQ-HĐND  
8 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 08/NQ-HĐND  
9 Nghị quyết của Thường trực HĐND về việc phê chuẩn số lượng Tổ đại biểu HĐND thị xã, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tải về  
10 Nghị quyết của Thường trực HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban pháp chế HĐND thị xã Tải về  
11 Nghị quyết của Thường trực HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban KT-XH HĐND thị xã Tải về  
II Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ hai Download file  

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE