Danh mục tài liệu Nghị quyết HĐND
STT Nội dung   Ghi chú
I Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ chín Download file  
1 Các Nghị quyết kỳ họp HĐND thứ chín

1. Tải file đính kèm

2. Tải file đính kèm

 
II Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ tám Download file  
    1 Các Nghị quyết kỳ họp HĐND thứ tám Tải file đính kèm  
   III Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ bảy Download file  
1 Các Nghị quyết kỳ họp HDND thứ bảy Tải file đính kèm  
IV Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ năm Download file  
1 Các Nghị quyết kỳ họp HDND thứ năm Tải file đính kèm  
V Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ tư Download file  
1

NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thị xã

Tải về  
2

NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

Tải về  
3

NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 thị xã Long Mỹ

Tải về  
4

NGHỊ QUYẾT Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 thị xã Long Mỹ

Tải về  
5

NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Long Mỹ

Tải về  
6

NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (lần 1)

Tải về  
7

NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tải về  
8

NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Long Mỹ

Tải về  
9

NGHỊ QUYẾT Về việc thực hiện Đề án Tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ

Tải về  
10

NGHỊ QUYẾT Phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã Long Mỹ giai đoạn 2021-2025

Tải về  
11

NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Tải về  
12

NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2021-2022"

Tải về  
VI Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ ba Download file  
1

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Long Mỹ

 

Dự thảo  
2

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Long Mỹ

 

Tải về  
VII Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ hai Download file  
1 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/NQ-HĐND  
2 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/NQ-HĐND  
3 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban hai Ban HĐND thị xã Long Mỹ khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
03/NQ-HĐND  
4 NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định số lượng Ủy viên hai Ban HĐND thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 04/NQ-HĐND   
5 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/NQ-HĐND  
6 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 06/NQ-HĐND  
7 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 07/NQ-HĐND  
8 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 08/NQ-HĐND  
9 Nghị quyết của Thường trực HĐND về việc phê chuẩn số lượng Tổ đại biểu HĐND thị xã, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tải về  
10 Nghị quyết của Thường trực HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban pháp chế HĐND thị xã Tải về  
11 Nghị quyết của Thường trực HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên của Ban KT-XH HĐND thị xã Tải về  
VIII Nội dung nghị quyết kỳ họp HĐND thứ nhất Download file  
1 Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021 09/NQ-HĐND  
2 Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 10/NQ-HĐND  
3 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thị xã Long Mỹ năm 2021 11/NQ-HĐND  
4 Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn thị xã Long Mỹ 12/NQ-HĐND  
5 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục xin chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 13/NQ-HĐND  
6

Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022

Tải về  

 

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE