PHÁP QUY

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  09/2023/QĐ-UBND 17/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Long Mỹ
  08/2023/QĐ-UBND 24/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ
  1112/CT-UBND 01/04/2020 Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ
  1098/CT-UBND 28/03/2020 Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ
  4154/QĐ-UBND 24/12/2021 Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE