Văn bản dự thảo

  Số ký hiệu Ngày đăng Trích yếu
  Số:.....KH/UBND 24/02/2022 Phụ lục 2: Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
  Số:..../KH-UBND 24/02/2022 Phụ lục 1: Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
  Số:...../KH-UBND 24/02/2022 KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
  Số:....../KH-UBND 23/02/2022 KẾ HOẠCH Về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
  Số:..../NQ-HĐND 27/06/2020 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2021
  Số:...../NQ-HĐND 27/06/2020 Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện một số đề án của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp
  Số:..... /2020/NQ-HĐND 27/06/2020 Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2020
  Số:..../NQ-HĐND 27/06/2020 Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nước trên địa bàn, quyết toán thu,chi ngân sách địa phương năm 2019
  Số:....../NQ-HĐND 27/06/2020 V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thị xã Long Mỹ năm 2020
  Số: ........ /NQ-HĐND 27/06/2020 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thị xã Long Mỹ

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE