Văn bản dự thảo

  Số ký hiệu Ngày đăng Trích yếu
  Số:.....KH/UBND 24/02/2022 Phụ lục 2: Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
  Số:..../KH-UBND 24/02/2022 Phụ lục 1: Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
  Số:...../KH-UBND 24/02/2022 KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
  Số:....../KH-UBND 23/02/2022 KẾ HOẠCH Về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
  Số:..../NQ-HĐND 27/06/2020 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2021
  Số:...../NQ-HĐND 27/06/2020 Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện một số đề án của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp
  Số:..... /2020/NQ-HĐND 27/06/2020 Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2020
  Số:..../NQ-HĐND 27/06/2020 Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nước trên địa bàn, quyết toán thu,chi ngân sách địa phương năm 2019
  Số:....../NQ-HĐND 27/06/2020 V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thị xã Long Mỹ năm 2020
  Số: ........ /NQ-HĐND 27/06/2020 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thị xã Long Mỹ

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE